HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OM OEHLENSCHLÆGERS DIKT "KROGKLEVEN"]

(Indsendt.)

Morgenbladet 14. febr. 1834

"Mageløse Vid! Det er fortryllende -- han viser
      os jo vore egne Huse?"

   Om jeg vilde bebreide Morgenbladets Redaction Mangel
paa poetisk Sands og æsthetisk Skjønsomhed, fordi den, som
noget Rart, viser os den forulykkede Riimbeskrivelse af Krog-
kleven, udtagne af "de mange smukke Digte" i Prof. Oehlen-
schlägers Norgesreise" eller "Norges Reise" (sic), som en af
hans Clienter nævner dette foregivne Mesterværk, og om det
lykkes mig at bevise det, haaber jeg, at vor prosaiske Verden
derfor ikke anseer det Talent, hvormed denne Tidende forøvrigt
for Tiden redigeres, med mindre Agtelse. Hiin Egenskab er
dertil for lidet i Priis. Men da samme prosaiske Verden hylder
hiin Forfatter som Digterkonge, og lønner ham med saa umaa-
delig en Ære, at han i de senere Aar, uden at man kan mærke
til nogen Mindskning, har tæret deraf, vil kalde det Majestæts-
forbrydelse, om jeg i almindeligt Kritikræsonnement beviser hiin
Riimbeskrivelses Uværd: saa vil jeg i denne Hensigt vælge en
Beviismaade, der saameget som muligt maa tage mig i Beskyt-
telse, idet jeg nemlig alene ved at borttage Riimformen over-
lader Folk selv at afgjøre, om det ikke er et Selvbedrag hos
dem og Redactionen, om de beundre dette Prof. Ø's Product
som et Mønster paa en beskrivende Poesie. Vor Tid fordrer
Beviser og Bilag, ikke Ræsonnement. Dette tilhører dens Prosa-
d.III,b.2,s.112   isme. Versene selv ere dog vel det bedste Bilag; og jeg skulde
troe, at Tankerne ikke gaae tilgrunde med Riimformen. Nu, om
jeg borttager denne, prøve man selv at finde de ophøiede Tanker
i Fagerdragt, som gjøre Digtet, eller endog blot den Sandhed
og Livlighed, som fordres af en god prosaisk Beskrivelse! At
Tanken i det sidste Vers er, ihvor udvandet, smuk, negtes ei;
men her er det Hele:
   "Du skjønne Kløft! (!!) og vil jeg ved Harpen malerisk be-
synge dig (skildre dig i disse Vers?) En Klynge Venner samler
sig, som lyttende tilsmiler mig. Jeg kan det ei! Mon Ord for-
maaer at skildre denne stolte Scene, at bygge disse Taarne af
Steen (høit! Trætaarn, quid?), hvor Tiden selv staaer forstenet.
Thi om jeg nu grant fortalte, at to bratte Fjeldestykker, som
ere smykkede af Gran- og Fyrretræer samt Birke ditto, fandt
hinanden i Oldtidens Nat, men standste og smeltede ikke sam-
men, eller om de i det mørke Møde spaltede den dybe Revne
(stort!), som siden blev en yndig Vei (kjender du Kleiva igjen,
Ven?);
og om du ligerviis hørte, at en klar og iiskold Elv slyn-
ger sig gjennem nedfaldne Træers Grene og Steen, styrter ned
i Afgrundens Skjød, medens Hesten dristig og forsigtig som
Muulæselet paa Alperne gaaer rigtigt der, hvor et Feiltrin sik-
kerlig blev Døden (her kunde gjerne uden Skade for det Hele
staae til: forudsat eller saafremt den ikke slap med at brække
Benet)
-- og om du, gode Ven! hørte endmere, om jeg i Sang
vilde sige dig, at man seer det skjønne lyse Ringerige gjennem
denne Spalte, der danner ligesom en Ramme eller en Kant om
Norges elskelige Billede, der af Urnaturen er opsat før Maler-
kunsten fik sin Pensel -- mon du endnu saae Krogkleven da?
(Nei tilforladeligt!) Nei, beed hr. Professor Dahl, og lad ham
male hvad ingen Digters Tale kan, nemlig den kongelige (!!)
Klippevraa (!!). Jeg selv derimod vil taus plukke mig en blaa
Kjærminde under den vaade Green, hvor Olafs Kildetaarer
flyde og skrive Navn paa denne Steen. Derpaa kjører jeg fort
ned i Dalen og det med Ild i Skjaldeblik -- der hvor Halfdan
Svarte, Haarfager og Tryggveson gik mens de levede, samt hvor
St. Olaf døbtes, og hvor jeg i Aftensolens sidste Lue, som en
Tue paa den flade Agerjord, seer Halfdan Svartes Grav: Men
endu engang vil jeg see tilbage paa dig sjeldne (!)( rare)
d.III,b.2,s.113   Kløft (!) Thi saalænge jeg endnu har at leve glemmer jeg ei
dit Skuespil. Din Skjønhed, stolte Klev! er norsk, d. e. først
mørk og stolt (Recapitulatio); men den, som iler dig imøde, smi-
ler du til, naar du blev fortrolig med ham (!). Her sad i den
høie Fjeldesal den stolte Thor paa en Steen, mens Heimdal
blæste Liv i Flokken, og mens de kjæmpede i Dalen. Han
svandt, men endnu kommer Idun; Gudinden dølger ei sin Læng-
sel, men rækker Sangens Ven Frugt, naar Maanen skinner paa
Bølgerne i Kløften.
   Det sidste Vers lades som det er, omendskjøndt Mathed zittrer
i hver Linie; og den samme evindelige øhlenschlægerske Selv-
forguden opfordrer til Irettesættelse. Denne maa Enhver kunne
give, som føler Modbydelighed ved at høre "at Dalen Ringe-
riget aabner sig bag Klippens Fure alene til Skjaldens, Hr. Ø's
Priis".

   Modbydeligt? Oh Gud, det er deiligt og mejet passende og
fremfor alt en stor Ære for Ringerige.

En norsk Z. Y.1

1  tilbake En dansk Mand, der har vejet adskillige øhlenschlægerske Arbeider og
fundet dem lettere end man skulde troe.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE