HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OM NASJONALKOKARDEN OG STUDENTENE]

(Indsendt.)

Christiania Intelligenssedler 23. nov. 1835.

   Til Efterretning for C. -- 7. -- tjener:
1) Henr. Wergeland har, ihvorvel han forhen og navnligen i
   Morgenbl. har yttret Ønsket om at en Nationalcocarde maatte
   blive antagen, ikke Æren -- og det er upaatvivlelig en sand
   Ære -- af at have været Ophav til at endeel Studenter have
   begyndt med at aflægge den forrige Uniforms-Cocarde med
   de unationale Farver og at antage en ny Borger-Cocarde, der
   bærer Nationens Farver, hentede ud af dens Flag i den
   Orden, de navnkundige og betydningsfulde Trefarver deri
   indtage. Han har kun været og er imellem disse Studenter.
2) Synet af Cocarden ligesom af Forfærdigernes forskjellige
   Avertissementer burde have overtydet ham om, at den hver-
   ken er eller ansees for fransk.
3) Han maa tillade, at man holder Den for en slet Normand
   og et tankeløst Menneske, som kan behandle hvilketsomhelst
   uskyldigt Træk af Nationalfølelse med Spot, som viser Man-
   gel paa Ærbødighed for Nationens Farver, og som ikke
   indseer den politiske Uskyldighed, men ogsaa Betydnings-
   fuldhed, i hint Foretagende.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE