HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 6. des. 1835.

   Danmark. Kokoppe-Indpodningen er af saamegen Vigtighed
i alle Lande, at enhver Oplysning om dens Egenskaber og Virk-
ninger bør værdiges største Opmærksomhed. Saaledes meddeles
af en Beretning fra Stadsfysikus Dr. Hopper i Kjøbenhavn føl-
gende:
   [Her følger dr. Hoppers beretning om koppene i Danmark og om vaksi-
nasjonen.]

   -- I Anledning af et i en Torv-Myr ved Haraldskjær i Jyl-
land nylig ved Gravning fundet, i Dyndet med Pæle og Stænger
fastnaglet, mumieagtigt, af jernholdigt Myrvand gjennemtrængt
qvindeligt Liig, anmoder det danske Geheimearkivs Registrator,
N. Pettersen, i danske Blade en kyndig Mand at meddele nøiere
Oplysninger om bemeldte Lig, og det Sted, hvor det er fundet,
om Klædningsstykkerne, som angaves at ligne Skind, virkelig
vare af Skind o. s. v., paa Grund af, at der gives en historisk
Beretning om, at den danske Konge Harald Blaatand (som
boede deels i Jellinge, deels paa Haraldskjær), lokkede den
norske Dronning Gunhild ned til Danmark og lod hende ned-
synke i en Myr, der efter hende blev kaldet Gunnhildarmyr
(dansk Gunnildsmose). Heel mærkeligt, hedder det i Iversens
fyenske Avis herom, om Dronning Gunhild den saakaldte
"Kongemoder", Erik Blodøxes Enke, der begyndte sin Løbebane
med Udaad i Finmarken (se Snorro) og havde faaet en saa
skiden Ende i Jylland, skulde nu, efter 8 til 900 Aars Forløb
atter fremdrages for Lyset.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE