HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

BIOGRAPHISKE SKIZZER AF KAVALEERLIVET

(Fortsættelse fra Nr. 5 -- 6).

Statsborgeren 4. aug. 1833.

   5te Juli. Mens Lamberg, Sch. B. W. og Viol vare hos mig,
kom Hr. Student Dannevang og spurgte om jeg kjendte Digteren
Chr. Hansson i Christiania; dog syntes han, at have Noget bag
Øret. Han var saa god at blive hos os, da jeg havde bestilt en
Krebsepostei. Ved Table d'hote fornærmede en Kjøbmand
d.III,b.2,s.44   Norge, da han erklærede Norge for at være svensk, og sagde
høit, at Normændene vare nogle Storsnuder; men da jeg bad
ham om Forladelse om jeg havde fornærmet ham, skjøndt jeg
ikke havde talt et Ord til ham, saa gik alt af paa det Fornøie-
ligste, hvorpaa jeg reqvirerede to Flasker Burgunder. Saae Rec.
og Dyret, samt Forfatteren selv, der er en Doktor Ludvig
Heiberg.
   6te Juli. Kunstkammeret bestaaer af mange Rariteter. Saae
Kongens hvide Heste, der ere meget vakkre. Var hos Grosserer
Rorup, hvor vi spiste en Turt, som man kaldte det. Datteren
Jeannettina spiller godt paa Fortepiano. Vi gik i Kongens Hauge,
hvor jeg saa en moden Ananasplante, som en Pige falbød. Da
Jeanettina Jeannettina Jeannettina havde Lyst til den, kjøbte
jeg den til hende for 12 Rbdlr., hvorfor hun sagde, at hun vilde
lære mig af med at tale saa norsk. Dog havde Bøgerup sagt mig,
at jeg var kommen mig betydelig i det Kjøbenhavnske. Saae
Rec. og Dyret.

   7de Juli. Christiansborg er et stort Slot. Just som jeg skulde
stige i Hyrevognen forat reise til Kongens Nytorv kom Wove-
rup, Viol, B. og Scherning, der fulgte med til Hotel Royal, hvor
jeg tabte i Billiard. Traf ikke Rorup hjemme. Spiste hos En i
Gothersgaden, som holder et meget godt Auberge (NB. Bøgerup
skal sige mig Navnet). Saa Rec. og Dyret. Da jeg kom hjem
havde W. V. B. Sch. og Lamberg været der.

   8de Juli. Spiste en delikat Kalvefrikasee. Fik et Brev paa
Vers fra Jeannettina. (NB. Sendes til Christiania med første
Post.) Idag hørte jeg, at man alt falbød Ribs: hvilket skeer
ved at raabe paa Gaden. Kl. 11 gik jeg til Christianshavn, der
ligger paa Øen Amager. Og da vi vare paa Broen, sagde Viol:
hvad kunne vi sige, naar vi ere her mellem Kjøbenhavn og Chri-
stianshavn. Da Ingen kunde gjette det, sagde han: "at vi ere
paa Havet"; hvorpaa de andre loe, og sagde, at den Kjelder-
mand var god. (NB. Kjeldermand er et meget godt og nyt
Navn paa Vittighed). Vi spiste derover ganske gode Agerhøns.
Saae Rec. og Dyret.

   9de Juli. Jeg havde glemt, at gaa til Rorups, hvorfor jeg
sendte en Taschenbuch til Jeannettina, der har til Titel Ver-
gissmeinicht. Ak, gid -- -- --

(Fortsættes.)
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE