HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[SVENSKE UTTALELSER OM NORGE]
Statsborgeren 22. nov. 1835.

   Hvor sjeldent udtrykke Svenskerne sig om os uden enten
at forbause os ved de fordomsfuldeste og feilfuldeste Ansku-
elser af vore politiske Forhold eller at oprøre vore Følelser ved
at antyde en Overlegenhed fra svensk Side, som hverken har
hjemme i Rigsakten eller i den Holdning, som Sverig i længere
Tid har indtaget i Europa, og som, ihvorvel den kun er et
Spøgelse, der plager dem selv værst, som lider af Anfægtelserne,
dog neppe er et fra de mange Valpladse langs vore Grændser!
Under alle Omstændigheder bør det norske Folk ikke holdes i
Uvidenhed om, hvilke Meninger man forsøger at gjøre gjældende
i Broderriget om dets Ære, Ve, Vel og hele Forhold. Det kan
ikke andet end være nyttigt, at man i Norge hører de svenske
Profeter, som give sig af med at afdække dets Fremtid eller de
velgjørende Hensigter, som visse Folk -- der, at slutte efter
Antallet af deres Publikationer, ikke kunne være saa faae
endda -- nære med Hensyn til dette trohjertige Folk, som
troer sin Skjebne sikkret ved Unionen. Det er dog en anden
Tryghed, nemlig den, der hviler paa Bevidstheden om egne
Kræfter og gode Sag, der forhindrer, at der skulde komme ondt
Blod af at meddele de norske Masser saadanne svenske Ud-
ladelser, som visselig egne sig til at fremskabe det i de sven-
ske. Vi give saaledes vore Landsmænd til Betænkning følgende
Tirade af de hos os oversatte "Skildringer til Dagens indre
Historie" (under Rigsdagen 1834), som undslipper den tvety-
dige Forfatter, efterat han har lovpriist Styrelsen, fordi den
d.III,b.2,s.275   rolig overlod Polen i hiin dyrebare forspildte Tid 1830-31 til
sin Tilintetgjørelse:
   "Sveriges Grundsætning om streng Neutralitet under den pol-
ske Insurrektionskrig var saameget vigtigere, som vi nu, ifald
i Tidernes Løb nogen Omvæltning skulde forestaae os, appelle-
rende til det hele europæiske Statsforbunds Retsbegreber, kunne
fordre fuld Reciprocitet af Rusland, der da aldrig maa indblande
sig i vore egne indre Anliggender."

   Vi have sagt, at vi overlade disse Linier til vore Læseres
Betænkning. Selv kunne vi ikke tilfredsstillende forklare os
dem. Samme Forfatters Yttring om, at Wanäs afgiver Forsvar
baade mod Vest og Øst er visselig lettere at forstaae, da det
er en Centralfæstning. Forf. splitter Fremtidens Teppe med
Kanonskud.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE