HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OM "GOD FAMILIE"]
Statsborgeren 15. nov. 1835.

   Det ubehagelige Minde om den for sin bristefærdige Stolthed
saa berygtede Dame paa Laurvigskanten, der averterede, at en
velopdragen Jomfru kunde faae Plads hos hende som Frøken-
pige, opvækkes idelig hos os ved de mange Avertissementer i
forskjellige Blade, der ere affattede i følgende Tone: "en Dreng
af god Familie" eller "en konditioneret Dreng kan faae Plads
o. s. v." Det er som oftest Kjøbmænd, der stikke disse Horn
af en Aristokratisme frem, eller som saaledes blotte Bagen paa
den Foragt for Bondestanden, som fornem eller formuende Raa-
hed mindst burde vise, men som er betegnende for den talrige
Pøbel i den saakaldte konditionerede Klasse. Man vilde fore-
tage sig noget fortjenstfuldt, om man klargjorde for sig og Andre
hvad man egentlig forstaaer ved "god Familie". Hvor begyn-
der denne hæderlige Række? hvor ender de slette Familiers,
hvis Børn -- hvad Færdigheder de end maae besidde -- dog
d.III,b.2,s.266   ikke maae komme til Kramboddisken, -- idetmindste ikke paa
Indsiden, mens de ere særdeles velkomne paa Udsiden? "Af
god Familie?" skal det sige "af god Opdragelse?" Nu, den kan
man kræve. Men da tør man nok ogsaa finde god Familie i
Bondestanden. Men vi forstaae fuldtvel Meningen af dette
"god Familie", og kjende Røsten igjen af et af de Uhyrer, som
har ødelagt Verden mest. Kun det vide vi ikke saa ganske, om
Lensmænd og Proprietariusser ogsaa hører til de gode Familier
eller ikke -- med andre Ord, om de ere Halen paa et stoltere
Dyr, der staaer paa Foder, eller Hovedet paa et nyttigere, der
dyrker Jorden.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE