HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

BEKJENDTGJØRELSE

   E
fter at have i Hr. Præst Wexels Qvartalskrift forsøgt en
riimsat Oversættelse af Profeten Habakuk, er jeg Undertegnede
tilsinde at besørge en ligedan Oversættelse af Psalmerne, saa-
fremt en Subscription maatte have et Udfald, der kunde sætte
mig istand til udelukkende at overlade mig til det Arbeide.
   Yndere af et saadant Foretagende anmodes derfor forbindt-
ligst om at samle Subcribenter, og at tilstille mig inden Februar
n. A. Fortegnelserne, der gjælde for det hele Værk; ikke for
hver enkelt særskilt udkommende Bog. Prisene pr. Ark 8 -- 9
Skilling.

Eidsvold den 5te Sept. 1833.
Henr. Wergeland.

   Ihændehaverne af Planer til "Norges Historie for Almuen af
Henr. Wergeland" anmodes om, inden midti October, at tilstille
Udstederen dem.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE