HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

NYHED

(Indsendt.)

Statsborgeren, 23. nov. 1834.

   Den mest berygtede af Landets Prokuratorer: Han, som i
offentlige Blade, i Henhold til retlige, af Acter hentede Beviser
er fremstillet som overbeviist om skamløse Udsugelser, Aager,
Forlokkelse af uvittige Almuesfolk til Brøde, misligt Forhold
ved Transactioner til det Offentliges Skade, underfundig Tilven-
delse af offentlige, ham ei tilkommende Penge m. M. -- -- Han
siges ikke at skulle drages til Ansvar efter saa tilstrækkelige
Præliminarier for en Action, men at skulle være paa Nippet til
af Justitsdepartementet at indstilles til at blive Stiftsoverrets-
prokurator. Vi ønske oprigtigen den Egn, hvor han hidtil har
virket, tillykke hermed, saafremt Befordringen maatte have til
Følge, at han forlader den. Vi ønske Folket tillykke med den
Retfærdighed i Befordringsveien, det har Anledning til at op-
dage ved denne Leilighed. Og endelig ønske vi, at Justitsdeparte-
mentet ikke maatte finde de Attester om Mandens Færd, som
findes i hine Acter, mere paalidelige end de Embedsmænds,
hvormed hans Ansøgninger smykke sig, men hvorimellem vel
neppe findes to fra Sorenskriver Borchsenius af 14. Febr. 1832
og 6. desbr. f. A., der ere ufordeelagtige. Naar Han er vel befor-
dret og borte, skulle vi, -- da der vel ogsaa i selve Byen turde
d.III,b.2,s.194   findes Folk, som lade sig tage ved Næsen, -- tjenstligen under-
rette af hiin Sags Acter, hvortil vi have Adgang, om de Stre-
ger, der gjorde ham farlig i hans forrige Virkekreds.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE