HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.90  
FOLKEBLADET
No. 50. Tirsdag den 10de December 1833.

COPIISTEN

(Sortkridttegning.)
(Fortsættelse f. f. No.)

   Jeg vil ikke skizzere en Embedsmand i en afsondret Egn,
der kunde findes ved Pulten Kl. 2 om Natten, naar han havde
modtaget Breve; thi vare de Embedet betræffende, maatte de
ind i dobbelte Copiprotokoller, og angik de Andet, da havde
de ogsaa sin Copiprotokol, ikke at tale om de særskildte Svar-
protokoller og Modtagelsesprotokoller og Extractprotokollerne,
som kun deri vare forskjellige fra de andre Protokoller, at han i
dem tillod sig at skrive: "H. H." istedetfor "Hans Høivelbaa-
renhed," "underdan." for "underdanigen," "Novbr." for "No-
vember" o. s. v. Dette var nu engang blevet en Nydelse for den
stakkels Mand, og en Slags Kunst, saasom ikke det mindste
Sving, den mindste Tøddel maatte være borte eller anderledes
i nogen af Copierne. Desuden, skjøndt det i Grunden blot var
en Tidsfordriv, gav det ham store Tanker, (og altsaa hans ind-
skrænkede Aand et Slags Sving), om hans Embeds Vigtighed
og ærefulde Besvær. Derfor brystede han sig, naar han kunde
sige: "igaar skrev jeg 14 Copier," og troede, at Andres Smiil
derved kun var Selvlykønskningens over, at slige Byrder ikke
laae ex officio paa deres Skuldre. At denne Mand var skabt til
Bagateller, til Copiist, er klart, og derfor bør han ikke beklages,
da han selv paatog sig de ufornødne, aandssvækkende Arbeider,
kun adlydende Copiistnaturen -- der virkelig er selvstændig, og
danner en egen Classe lavere Mennesker -- da denne i hans
Fuldmyndighed og Rolighed frembrød med en Drivts Vælde og
en Fyrighed i Tilfredsstillelsen, der var ubunden imod den, der
tilstedes den Pugelystne (saaledes viser sig Copihanget i de tid-
ligere Aar) af de halvt over Fliden blide, halvt over Pugværket
rynkeslaaende Professorer paa Collegierne.
   Men et af de Væsener, som Naturen stemplede til Menne-
sker og ikke til Copiister, hvem alle Aandens Evner og dens
ædle Selvstændighed forherligede i et sundt Legeme, men som
d.III,b.2,s.91   dog ved Tvang og Vane bleve Maskiner, Copier i aandig og
legemlig Henseende af et Menneske, af en Overcopiist eller
Overcopi -- saaledes, at f. Ex. deres naturlige Godmodighed
bliver til dottet, slavisk Underdanighedssind -- eller en ynke-
lig Skygge af sig Selv, som de kunde været -- saaledes, at
f. Ex. deres ædle, naturlige Alvor og Selvstændighed i Sindet
bliver til Contorgrættenhed, og Tænksomheden kun til en ufeil-
bar Øvelse i at tage efter de fineste Pennesving, og Sindsstyrken
kun til en exempelløs Taalmodighed i at copiere og atter copiere
-- kort, et af disse ulykkelige Væsner, der have copieret sig
til Intet, til Sløvsjæle i Krympkroppe, gad jeg tegne for hiin
vanvittige Stolthed, der lader Forældre ansee Contoristkrakken
for sine Børns Lykkestige.
   Stolthed det? Det var Ømhed som vilde, at det lille Condi-
tionertmandsbarn Augustinus, der havde gode Evner, livligt
Sind, Hændighed til Alt, stærkt øvet Legeme, hverken skulde
fornedre sig til Plogen eller til Haandværk eller friste at fange
Lykken i det hvinende Seil. Derimod -- hvilken glimrende Løbe-
bane! -- den gode Skriver vil tage den lille Augustinus paa
sit Contor strax han bliver confirmert -- derfor maa han skynde
sig med det, og søge at voxe saasmaat paa Krakken -- derpaa
faaer han Incassationer og lærer at sno sig igjennem Verden
og lægger op Penge paa Bøndernes Bekostning til at holde sig
i Byen med, ogsaa -- Augustinus skriver jo en god Haand og
faaer nok gode Attester, om han flaaer sig nogle Hudfiller
til -- saa ind i Departementet, i Copidømmets Kloster, hvor
saamangen vakker Karl fra Landet fik Absolution.

   Stolte Ømhed, saaledes drømte du, og din skjønne Drøm er
gaaen i Opfyldelse.

   Augustinus var hos Skriveren, copierede fra han var 14 til
han blev 20 Aar, indkasserede til han var 24, lagde sig til et Par
1000 Daler op i den Tid, fik herlige Attester uden videre Van-
skelighed, og -- det gik, som Ømheden drømte. Nu ville vi
betragte den 40aarige Copiist.

(Fortsættes.)

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE