HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OM DJEVELENS TILVÆRELSE]

(Indsendt.)

Morgenbladet 21. nov. 1834.

   Hans sataniske Majestæt har nylig i Morgenbladet ladet
indrykke en Skrivelse til Hr. Pastor Ingier, som har forfegtet
Djævelens Tilværelse, hvori Ingier takkes for den Iver, hvormed
han har forsvaret sin Mening. Der behøves imidlertid intet andet
Beviis for Djævelens Tilværelse, end at han fremtræder som
Skribent under Navn, og saaledes skylder han ikke i denne
Henseende Hr. Pastoren nogen Tak. Indsenderen skulde imid-
lertid være af den Formening, at den skrivende Djævel er lige-
saa eenfoldig som Moloch, om hvem Digteren Ewald siger, at
han ikke har den bedste Dømmekraft; thi ellers havde han ind-
seet, at de Theologer, som antage Djævelens Tilværelse, tillige
ansee ham som et ondskabsfuldt Væsen, der er Menneskenes
svorne Fiende og idelig søger at forføre dem til Laster, hvor-
for de opfordres til at vogte sig for hans Angreb og til at mod-
staae ham, samt forsage alt hans Væsen og alle hans Gjernin-
ger. Hermed vise hine Theologer Djævelen samme Tjeneste,
som Vægteren viser Snigmorderen, naar han gjør Anskrig og
derved gjør det udseete Offer opmærksomt paa Faren. Satan
er sikkert bedst tjent med at være incognito.
   Indsenderen maa rigtignok tilstaae, at han hidtil har trøstet
sig ved, at de 1000 Aar, i hvilke Satanas skulde være bunden,
d.III,b.2,s.193   enten ikke endnu vare udløbne, skjøndt det paa den anden
Side opvakte nogen Tvivl hos ham, at han ikke mærkede Noget
til, at det var de Hellige, som regjerede (Johannes Aabenba-
ring Cap. 20), eller at i al Fald dog Satanas laae vel forvaret
i Ildsøen; men nu seer jeg, at han har benyttet den korte Tid,
i hvilken han, efter sit tusindaarige Fængsel, er sat paa fri
Fod, til at gjøre et Besøg her i Landet og derunder i Morgen-
bladet at bevidne sin Tilværelse. Altsaa er det forbi med hiin
Trøst og Enhver faaer see til at vogte sig saa godt han for-
maaer for Angreb af Løgnens Fyrste, og sig for Skade tage
vare.
7de November 1834.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE