Dokumentasjonsprosjektet var et samarbeid mellom de humanistiske miljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø. Formålet med prosjektet har vært å ta i bruk moderne datateknikk i en rekke av universitetenes samlinger over språk og kultur i Norge. Informasjonen som ligger spredt i ulike arkiver og samlinger - i manuskripter, kataloger, hefter, bøker eller på arkivkort - skulle gjøres elektronisk tilgjengelig. Prosjektet ble avsluttet i 1997. Sluttrapporten i PDF-format.

Enhet for digital dokumentasjon ved Det humanistiske fakultetet, Universitetet i Oslo er ansvarlig og står for drift og viderutvikling av databasene.Noe av arkivmaterialet krever tillatelse for bruk fra fagenheten. Kontaktpersoner finner du under det enkelte fagområde / database.

Note 2008: Det er nå 10 år siden prosjektet ble avsluttet. En rekke av de opprinnelige kontaktpersonene har enten gått av med pensjon eller jobber andre steder. I enkelte tilfeller er fagavdelingene nedlagt eller omorganisert. Du kan også ta direkte kontakt med Enhet for digital dokumentasjon.

Flere databaser

På EDDs hjemmesider er det lagt ut flere språk- og kulturhistoriske databaser. Du finner dem under 'Det komplette søkesystemet'

Arkeologi
Om arkeologidatabasene
Førhistoriske minne på Vestlandet
Bergen Museum - arkeologisk hovedkatalog
Oldsaksamlingens (KHM) hovedkatalog
Troms Museum - arkeologisk hovedkatalog
Vitenskapsmuseet - arkeologisk hovedkatalog
Faste fornminner
Arkeoland - en ressurs for nordisk arkeologi
Etnografi
Om Friis' etnografiske kart
Friis' etnografiske kart (1861)
Om Qvigstads brev
Qvigstads brev
Folkloristikk
Minneoppgaver
Om balladetekstene
Utstilling: Folkeviseautomaten
Historie
Om bibliografien
Nordnorsk topografisk og lokalhistorisk bibliografi
Om tingbøkene
Søk i tingbøkene
Om Renbeitekommissionen af 1907
Renbeitekommissionen af 1907
Historie/middelalder
Om Diplomatarium Norvegicum
Søk i Diplomatarium Norvegicum
Om Regesta Norvegica
Søk i Regesta Norvegica
Menota - arkiv for nordiske middelaldertekster
Leksikografi
Om elektroniske ordbøker
Bokmålsordboka
Nynorskordboka
Grunnmanuskriptet
J.Fritzners ordbok over Det gamle norske sprog, dvs. norrøn ordbok
(NY!) Ivar Aasen Norsk Ordbog med dansk Forklaring (1873) og Hans Ross Norsk ordbog, tillæg til 'Norsk ordbog' av Ivar Aasen (1895)
Om tekster
Søk i eldre ordsamlingar - nynorsk
Om ordarkiver
Norsk Ordbok
Trønderordboka
Nyordsdatabasen
Om ALLEX-prosjektet
(afrikansk leksikografi)

Enspråklig shona-ordbok
Litteraturliste, Etymologiregisteret
Litteratur
Om tekstsamlingen
Tekstsamlingen
(med 46 840 tekstsider og 19 600 faksimilesider)
Mynter/Numismatikk
Utstilling: "Norsk Mynt i 1000 år"
Stedsnavn
Om stedsnavndatabasene
O. Rygh: Norske Gaardnavne
Matrikkelutkastet fra 1950
"Heradsregisteret" (stedsnavn) Seternavnregisteret Bustadnamnregisteret
Navnearkivet ved UiTø
Lydbandavskrifter ved UiTø
Skulebarnoppskrifter Nordland/ Troms
Etymologiregisteret


Oppdatert 20. oktober 2023 av Enhet for digital dokumentasjon ved ILN/HF