Dokumentasjonsprosjektet var et samarbeid mellom de humanistiske miljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø. Formålet med prosjektet har vært å ta i bruk moderne datateknikk i en rekke av universitetenes samlinger over språk og kultur i Norge. Informasjonen som ligger spredt i ulike arkiver og samlinger - i manuskripter, kataloger, hefter, bøker eller på arkivkort - skulle gjøres elektronisk tilgjengelig. Prosjektet ble avsluttet i 1997. Sluttrapporten i PDF-format.

Enhet for digital dokumentasjon ved Det humanistiske fakultetet, Universitetet i Oslo er ansvarlig og står for drift og viderutvikling av databasene.Noe av arkivmaterialet krever tillatelse for bruk fra fagenheten. Kontaktpersoner finner du under det enkelte fagområde / database.

Note 2008: Det er nå 10 år siden prosjektet ble avsluttet. En rekke av de opprinnelige kontaktpersonene har enten gått av med pensjon eller jobber andre steder. I enkelte tilfeller er fagavdelingene nedlagt eller omorganisert. Du kan også ta direkte kontakt med Enhet for digital dokumentasjon.

Flere databaser

På EDDs hjemmesider er det lagt ut flere språk- og kulturhistoriske databaser. Du finner dem under 'Det komplette søkesystemet'

Arkeologi
Om arkeologidatabasene
Førhistoriske minne på Vestlandet
Bergen Museum - arkeologisk hovedkatalog
Oldsaksamlingens (KHM) hovedkatalog
Troms Museum - arkeologisk hovedkatalog
Vitenskapsmuseet - arkeologisk hovedkatalog
Faste fornminner
Arkeoland - en ressurs for nordisk arkeologi
Etnografi
Om Friis' etnografiske kart
Friis' etnografiske kart (1861)
Om Qvigstads brev
Qvigstads brev
Folkloristikk
Minneoppgaver
Om balladetekstene
Utstilling: Folkeviseautomaten
Historie
Om bibliografien
Nordnorsk topografisk og lokalhistorisk bibliografi
Om tingbøkene
Søk i tingbøkene
Om Renbeitekommissionen af 1907
Renbeitekommissionen af 1907
Historie/middelalder
Om Diplomatarium Norvegicum
Søk i Diplomatarium Norvegicum
Om Regesta Norvegica
Søk i Regesta Norvegica
Menota - arkiv for nordiske middelaldertekster
Leksikografi
Om elektroniske ordbøker
Bokmålsordboka
Nynorskordboka
Grunnmanuskriptet
J.Fritzners ordbok over Det gamle norske sprog, dvs. norrøn ordbok
Om tekster
Søk i eldre ordsamlingar - nynorsk
Om ordarkiver
Norsk Ordbok
Trønderordboka
Nyordsdatabasen
Om ALLEX-prosjektet
(afrikansk leksikografi)

Enspråklig shona-ordbok
Litteraturliste, Etymologiregisteret
Litteratur
Om tekstsamlingen
Tekstsamlingen
(med 46 840 tekstsider og 19 600 faksimilesider)
Mynter/Numismatikk
Utstilling: "Norsk Mynt i 1000 år"
Stedsnavn
Om stedsnavndatabasene
O. Rygh: Norske Gaardnavne
Matrikkelutkastet fra 1950
"Heradsregisteret" (stedsnavn) Seternavnregisteret Bustadnamnregisteret
Navnearkivet ved UiTø
Lydbandavskrifter ved UiTø
Skulebarnoppskrifter Nordland/ Troms
Etymologiregisteret


Oppdatert 25. oktober 2018 av Enhet for digital dokumentasjon ved HF