Historie

Reinbeitekommisjonen av 1907, bind II

Etter unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905 ble det satt i gang forhandlinger om svenske samers beiterett i Troms. I den sammenheng ble det pekt ut to sakkyndige, Just Knud Qvigstad og Karl Bernhard Wiklund, som skulle samle informasjon fra eldre kildeskrifter, som brev, skatteprotokoller, avtaler, grenseprotokoller o.l. Qvigstad og Wiklund utgav i 1909 et to-bindsverk Reinbeitekommisjonen bind I og II : Dokumenter angaaende flytlapperne. I sitt private eksemplar av bind II gjorde Qvigstad mange notater og understrekninger, slik at hans eksemplar gir informasjon som ikke er tilgjengelig andre steder. Bindet er på 532 sider + notater.
Faglig ansvarlig: Tor Sveum, UB Tromsø, avd. Tromsø museum og Dikka Storm, Tromsø museum
IT-faglig ansvar: Christian-Emil Ore, Dokumentasjonsprosjektets etterorganisasjon

Schnitlers protokoller, bind 1

Schnitler, Peter: Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745 / utgitt av Kjeldeskriftfondet. - Oslo : Norsk historisk kjeldeskrift-institutt, 1929-1985. - 3 b. 1: ved Kristian Nissen og Ingolf Kvamen. 1962. - L, 478 s.
Protokollene er Schnitlers dagbøker og rapporter fra grenseoppgangen fra Røros til Øst-Finnmark i 1742-45. Bind 1 dekker et annet geografisk område enn Reinbeitekommisjonens bind 2 og er et av de viktigste kildene for kunnskap om datidens forhold, gjennom Schnitlers forhør av lokalbefolkningen. Bindet er på 528 sider + notater.
Faglig ansvarlig: Tor Sveum, UB Tromsø, avd. Tromsø museum og Dikka Storm, Tromsø museum
IT-faglig ansvar: Christian-Emil Ore, Dokumentasjonsprosjektets etterorganisasjon

Just Knud Qvigstads brev

Prosjektet har konvertert 257 brev på i alt 687 sider, skrevet av rektor Just Qvigstad, som dokumenterer vitenskapelige diskusjoner og generelle samfunnsforhold i perioden 1887 - 1956. Det er valgt ut samlingene av brev til tre forskerkollegaer i Norge, Sverige og Finland: professor K.B.Wiklund: 96 brev fra perioden 1891-1934, professor Emil N. Setšlš: 96 brev fra perioden 1887-1935 og professor Magnus Olsen: 64 brev fra perioden 1909-1956.
Faglig ansvarlig: Tor Sveum, UB Tromsø, avd. Tromsø museum og Dikka Storm, Tromsø museum
IT-faglig ansvar: Christian-Emil Ore, Dokumentasjonsprosjektets etterorganisasjon

Bibliografi - nordnorsk topografi

Det har blitt utgitt flere topografiske og lokalhistoriske bibliografier i Norge, den første kom i 1907. Dokumentasjonsprosjektet har konvertert de delene av disse bibliografiene som dekker Nord-Norge. Bibliografiene er skrevet inn i en bibliografisk database, MikroMARC, i alt 6.596 poster: Nordnorsk topografisk og lokalhistorisk bibliografi
.
Faglig ansvarlig: Tor Sveum, UB Tromsø, avd. Tromsø museum
IT-faglig ansvar: Christian-Emil Ore, Dokumentasjonsprosjektets etterorganisasjonDokumentasjonsprosjektet

Oversikt over arkiver


Oppdatert 8. oktober 1998 av Chr-Emil Ore