Folkloristikk

Minneoppgaver: selvbiografiske fortellinger fra vår nære fortid

Minneoppgavene er personlige fortellinger om eget livsløp. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til informantenes personvern, tilgang krever passord som kan tildeles etter søknad. Se nederst for mer informasjon.

Eldre folk sitter inne med mange verdifulle minner fra barndom, ungdom og voksen alder. I 1964 arrangerte derfor Nasjonalforeningen for folkehelsen en konkurranse hvor mennesker født før år 1900 ble oppfordret til å skrive om sitt liv. Den neste konkurransen kom i 1981 og den siste i 1996, for folk født henholdsvis før 1915 og 1930.
Responsen var stor; det kom inn mer enn 4600 besvarelser. Folk ble oppfordret til å følge livshistoriemønsteret når de skrev om sitt liv. Lengden på minneoppgavene varierer mye, alt fra et par til flere hundre sider. Materialet finnes i original ved Samlingsseksjonen, Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo.

Konverterte minneoppgaver
På grunn av begrenset kapasitet og materialets omfang har vi prioritert konvertering av minnneoppgaver fra sju utvalgte fylker: Troms, Nordland, Rogaland, Aust-Agder, Østfold, Buskerud og Oslo. Det konverterte materialet utgjør omlag 30000 originalsider, fordelt på ca. 1500 minneoppgaver.
Minneoppgavene er dataført som vanlige tekstfiler etter diplomatariske prinsipper; tekstene er skrevet inn i den form og med den ortografi de har fra informantenes hånd. Tekstene kan leses som hele, avsluttede fortellinger og man kan foreta vanlige fritekstsøk i dem. Dels av personvernhensyn og dels for å gi ytterligere søkemuligheter i tekstene, er oppgavene tagget, om enn sparsomt. Det som er merket i tekstene, er alle person- og stedsnavn samt sideskift og illustrasjoner i originalmanuskriptet.

Det er laget emneregistranter til de to første konkurransene. Registrantene er konvertert til en database som dekker alle minneoppgavene fra alle fylker fra innsamlingene i 1964 og 1981. Denne databasen kan brukes mot minneoppgavene fra de syv fylkene som er konvertert. Ved å slå opp i emneregisteret kan man finne ut hvilke minneoppgaver som inneholder stoff man er interessert i, og hvilke fylker de er registrert under. I registeret står det også hvilken side i minneoppgaven man skal slå opp på for å komme rett på stoffet. Fordi alle sideskift er merket i de konverterte minneoppgavene, kan man få de aktuelle sidene direkte opp på skjermen når emneregisteret er koblet til minneoppgavenes tekster. Muligheten til å trekke inn konteksten sitatene hører til i er bevart, siden materialet er skrevet inn som hele fortellinger.

I tillegg til databasen over emneregistrantene og de utvalgte konverterte minneoppgavene, finnes det et dataført anonymisert register over minneoppgavenes informanter med opplysninger om informantenes fødselsår og kjønn, samt mer spredte opplysninger om deres tidligere yrker. Minneoppgavene er registert fylkesvis ut fra det sted hovedinnholdet i oppgaven refererer til, mens informantregisteret inneholder mer detaljerte opplysninger om informantenes geografiske tilhørighet.

Minneoppgavene er svar på emnelister i form av personlige fortellinger om eget livsløp. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til informantenes personvern, selv om Universitetet og Samlingsseksjonen har generell konsesjon. Emneregisteret vil ikke inneholde personnavn og bør kunne brukes av alle. De utvalgte tekstene er livsløpsbeskrivelser og må behandles med restriksjoner. Tilgang til disse krever passord som kan tildeles etter søknad. Henvendelse: Prof. Birgit Hertzberg Johnsen, IKS, Samlingsseksjonen, boks 1010, Blindern, 0315 Oslo. e-mail: b.h.johnsen@iks.uio.no
Faglig ansvarlig: Professor Birgit Hertzberg Johnsen, IKS, Samlingsseksjonen.
Systemansvar: Christian-Emil Ore, c.e.ore@dokpro.uio.no.Tilbake til første side


Oppdatert 1. mars 1998 av Nina Kristiansen