Tekster

Litterære tekster - bokmål

Gjennom Dokumentasjonsprosjektet ble en stor del av bokmålsmaterialet ved Seksjon for leksikografi og målføregransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, UiO digitalisert. Arkivmaterialet består bl.a. av flere seddelarkiv med ekserpter fra norske forfatterskap. I stedet for å digitalisere sedlene i forfatterarkivene, er tekstene skannet inn i sin helthet. Det skannede materialet omfatter tekster fra ca. 1550 til ca. 1900, de fleste fra 1800-tallet. I alt er det skannet inn ca. 60 000 boksider. Materialet omfatter verker av bl.a. Mattis Størssøn, Absalon Pederssøn Beyer, Dorothe Engelbretsdatter, Petter Dass, C.B. Tullin, Claus Fasting, Henrik Wergeland, Asbjørnsen og Moe, Camilla Collett, Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie, Alexander L. Kielland, Jacob Breda Bull, Hans Jæger, Sigbjørn Obstfelder og Ragnhild Jølsen. Dessuten er en del memoarlitteratur blitt digitalisert.
Faglig ansvarlig i prosjektperioden: Professor Dag Gundersen, INL, UiO
Kontaktperson ved INL: Gordana Ilic Holen
Kontaktperson web-opplegg og databaser: Øyvind Eide

Eldre ordsamlinger

Delprosjekt nynorsk har skanna eit utval eldre ordsamlingar, i alt 34 stykker. Fem av desse har fått oppslagsformene normert etter 1938-normalen: Norderhov (1698), Robyggjelaget (slutten av 1600-talet), "Den Norske Dictionarium" (trykt i København 1646), Stavanger (1698) og Bø i Vesterålen (1698). Dei øvrige vil bli gjort tilgjengeleg i fritekstsøk seinare.
Fagleg ansvarleg i prosjektperioden: Professor Lars Vikør, Seksjon for leksikografi og målføregransking, INL, UiO
Kontaktperson: Christian-Emil Ore, c.e.s.ore@dokpro.uio.no
Systemansvar: Christian-Emil Ore.

Tekstar - nynorsk

Det skanna materialet frå Delprosjekt nynorsk er i hovudsak tekstar som ein finn brokkar av på setlane i arkivet. Desse tekstane vil difor supplere seteldatabasen. Materialet består av heile litterære verk av ymse nynorske forfattarar, 1921-utgåva av Bibelen, eit utval bøker frå NFL-serien (Norsk folkeminnelag) og nokre årgangar av fagtidsskriftet Syn og Segn. I tillegg har ein skanna eit utval eldre ordsamlingar (sjå over). Det skanna materialet vil danne grunnlaget for eit større tekstkorpus der ein vil kunne gjere fritekstsøk. Tekstane er ikkje tilgjengelige no. Liste over skanna materiale.
Fagleg ansvarleg i prosjektperioden: Professor Lars Vikør, Seksjon for leksikografi og målføregransking, INL, UiO
Kontaktperson ved INL: Gordana Ilic Holen
Kontaktperson web-opplegg: Øyvind Eide


Tilbake til første side


Oppdatert 22.mai 2001 av Christian-Emil Ore