Ordarkivene

Norsk Ordbok

Setelarkivet består av om lag 3 millionar setlar, der oppslaga er ordna alfabetisk etter 1938-normalen. På setlane finn vi brokkar frå nynorsk skjønnlitteratur, tidsskrift og aviser, i tillegg til målføreopplysningar frå heimelsfolk rundt om i landet. Det er laga faksimilar av setlane, slik at ein her kan få fram bilete av alle setlane. I tillegg til faksimilane har ein registrert basisopplysningane på kvar enkelt setel, dvs. oppslag (ordet/leddet setelen viser døme og/eller forklaring på i normert form etter 1938-normalen), grammatikk (kva ordklasse oppslaget har) og kjelde (kvar opplysningane på setelen er henta frå). Meir om Norsk Ordbok.
Fagleg ansvarleg: Professor Lars Vikør, Seksjon for leksikografi og målføregransking, INL, UiO.
Kontaktperson: Gordana Ilic Holen, g.i.holen@iln.uio.no
Systemansvar: Elisabeth Lien, elisabeth.lien@edd.uio.no.

Trønderordboka

Ordbok over trøndermåla er et prosjekt som startet 1981 ved Nordisk institutt, NTNU. Målet er å lage ei ordbok over den samlede ordmassen i målføra i det trøndske dialektområdet. Til sammen er det samlet inn ca 180 000 sedler som viser eksempler på trøndske dialektvarianter hentet fra litteratur og talemål. Sedlene er av samme type som sedlene ved Norsk Ordbok. De består av et oppslag, opplysninger om/eksempel på bruk av dette oppslaget og kildeinformasjon.
Fagleg ansvarleg: Professor Emeretus Arnold Dalen, Nordisk institutt, NTNU.
Kontaktperson: Tor Erik Jenstad, Tor.Erik.Jenstad@hf.ntnu.no.
Systemansvar: Elisabeth Lien, elisabeth.lien@edd.uio.no.

Nyordsdatabasen

Nyordsarkivet til Seksjon for Leksikografi og målføregransking, Institutt for litteraturvitenskap og nordistikk, Universitetet i Oslo inneholder sitater fra aviser, tidsskrifter og ukeblad (i alt omlag 300 000 sitater) fra 174 forskjellige kilder. Innsamlingen har foregått over flere tiår, derfor må begrepet "nyord" her forstås i et historisk perspektiv. Ordet var nytt, hadde en ny betydning eller ble brukt på en ny måte den gang det ble registrert.

Denne utgaven av nyordsdatabasen består av 116 005 sitater, de fleste fra 1968 til 1972, de eldste er fra 1920, de yngste fra 1994. Antallet sitater vil gradvis bli økt etterhvert som materialet blir klargjort. I hvert sitat er ett eller flere av ordene valgt ut (ekserpert) og behandlet (i alt 195 744 ekserperte ord i denne utgaven).

De ekserperte orda er tilbakeført til en grunnform og kodet med ordklassekode og ev. tilleggskode. Usammensatte ord (inkl. avledninger og samdanninger) er merket med en ordklassekode, sammensatte ord er merket med to (etterleddets ordklasse bestemmer det sammensatte ordets ordklasse). 104 forskjellige tilleggskoder merker ut morfologi, fraseologi, bildebruk o.a.
Faglig ansvarlig i prosjektperioden var: Professor Dag Gundersen, INL, UiO.
Kontaktperson INL: Gordana Ilic Holen, g.i.holen@iln.uio.no.
Systemansvar: Christian-Emil Ore, c.e.ore@dokpro.uio.no.Tilbake til første side


Oppdatert 28. februar 1998 av Nina Kristiansen