Nyord

Nyordsarkivet til Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo inneholder sitater fra aviser, tidsskrifter og ukeblad (i alt omlag 300 000 sitater) fra 174 forskjellige kilder. Innsamlingen har foregått over flere tiår, derfor må begrepet "nyord" her forstås i et historisk perspektiv. Ordet var nytt, hadde en ny betydning eller ble brukt på en ny måte den gang det ble registrert.

Denne utgaven av nyordsdatabasen består av 266 314 sitater, de fleste fra 1968 til 1972, de eldste er fra 1920, de yngste fra 1999. Antallet sitater vil gradvis bli økt etterhvert som materialet blir klargjort. I hvert sitat er ett eller flere av ordene valgt ut (ekserpert) og behandlet (i alt 493 148 ekserperte ord i denne utgaven).

De ekserperte orda er tilbakeført til en grunnform og kodet med ordklassekode og ev. tilleggskode. Usammensatte ord (inkl. avledninger og samdanninger) er merket med en ordklassekode, sammensatte ord er merket med to (etterleddets ordklasse bestemmer det sammensatte ordets ordklasse). 104 forskjellige tilleggskoder merker ut morfologi, fraseologi, bildebruk o.a.

SøkeskjemaTilbake til Dokumentasjonsprosjektets hovedside
Oppdatert 30. mars 2000 av Christian-Emil Ore