Stedsnavn

Norske Gaardnavne

O. Ryghs Norske Gaardnavne består av 19 bind, ett for hvert av landets fylker, innledning og forord og et felles registerbind. Verket inneholder opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse, ca. 55 000 artikler til sammen. De er ordnet herredsvis og etter stigende gårdsnumre.
"Elektroniske Norske Gaardnavne" er støttet av Norsk kulturråd og følgende fylkeskommuner: Østfold, Vestfold, Akershus, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
Verket er også tilgjengelig i Norske stedsnavn|stadnamn: https://toponymi.spraksamlingane.no/nb/app.

Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis Tom Schmidt, Seksjon for navnegransking, INL, UiO.
Kontaktperson Delprosjekt navn:Morten Holtet.
Redaktør og systemansvar: Christian-Emil Ore, c.e.ore@iln.uio.no.

Matrikkelutkastet fra 1950

Ca. 85.000 lister over fast eiendom i Norge ordnet etter stigende gårdsnummer innenfor hver kommune, utarbeidet av Finansdepartementet. Matrikkelrevisjonen ble aldri fullført, derfor mangler Finnmark fylke, og derfor snakker man om et utkast.

Foruten navn på gårdsbruk finner vi navn på villaer, fritidseiendommer, parseller, offentlige og private institusjoner osv. Matrikkelutkastet er et sentralt hjelpemiddel for Statens navnekonsulenttjeneste i arbeidet med normering av stedsnavn, og siden det også inneholder grunneierens navn kan det være til nytte for personnavnforskere. Samtidig representerer det ofte vår eneste kjente og tilgjengelige samlede dokumentasjon av navn på nyere enheter.

Samingen er tilgjengelig i en nyer og søkbar versjon i Norske stedsnavn|stadnamn: https://toponymi.spraksamlingane.no/nb/app.

Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis (nå professor em.) Tom Schmidt, Seksjon for navnegransking, INL, UiO.
Kontaktperson Delprosjekt navn:Morten Holtet.
Systemansvar: Lars Jørgen Tvedt.

Bustadnavnregisteret

Registeret finnes ved Seksjon for navnegransking ved Universitetet i Oslo,og omfatter navn på bosteder (gårder, bruk og plasser) fra ti fylker i landet, ordnet etter stigende gårdsnumre innenfor hvert herred. Registeret består av ca. 109 000 arkivkort med opplysninger om skriftform, uttaleform med preposisjon og evt. dativform, eldre skriftformer, andre skriftlige eller muntlige former av navnet og ofte kommentar, f.eks om topografi, særtrekk i dialekten og navnetolkning.

Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis (professor em.) Tom Schmidt, Seksjon for navnegransking, INL, UiO.
Kontaktperson Delprosjekt navn:Morten Holtet.
Systemansvar: Lars Jørgen Tvedt.

Navnearkivet ved Universitetet i Tromsø

Nordnorsk talemålsarkiv ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø inneholder i tillegg til norsk stedsnavnmateriale også samiske og finske stedsnavnsamlinger. En god del av materialet er innsamlet lokalt og av nyere dato; videre omfatter materialet kopier av (eldre) samlinger fra andre institusjoner. Størrelsen på samlingen er beregnet til å omfatte ca. 1 million stedsnavn. Det er gjort prioriteringer i samlingen i forhold til konvertering.

Faglig ansvarlig: Eira Söderholm, Institutt for språk og litteratur, UiTø
Systemansvar: Lars Jørgen Tvedt.

Lydbandavskrifter ved Universitetet i Tromsø

Faglig ansvarlig: Eira Söderholm, Institutt for språk og litteratur, UiTø
Systemansvar: Lars Jørgen Tvedt.

Skulebarnoppskrifter for Nordland og Troms (Indrebømaterialet)

Materialet omfatter omlag 140.000 oppføringer av nordnordske stedsnavn fra Indrebøs skolebarnoppskrifter.

Faglig ansvarlig: Eira Söderholm, Institutt for språk og litteratur, UiTø
Systemansvar: Lars Jørgen Tvedt.

Litteraturliste, Etymologiregisteret i Uppsala

Nordens største navneregister finnes i Ortnamnsarkivet i Uppsala. I alt består det av ca. 240 000 arkivkort, og tallet øker etterhvert som ny faglitteratur blir ekserpert. I registeret finner man nordiske navn og navneledd med litteraturhenvisninger. Arkivet er ikke tilgjengelig ennå, men parallelt med innskrivingen ble det laget en egen liste over all litteratur som arkivet refererer til.

Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis (nå professor em.) Tom Schmidt, Seksjon for navnegransking, INL, UiO.
Kontaktperson Delprosjekt namn: Morten Holtet.
Systemansvar: Lars Jørgen TvedtTilbake til første side


Først publisert 28. februar 1998 og oppdatert 28. august 2022 av Christian-Emil Ore