Arkeologi

A Gjenstandsoversikter

Om arbeidsmetodene

Oldsaksamlingens hovedkatalog

Hovedkatalogen (tilvekstene) for Oldsaksamlingen i Oslo beskriver alle gjenstandene som har kommet inn til museet.Alle trykte årganger er nå tilgjengelig.
Faglig ansvarlig: Professor Einar Østmo, Oldsaksamlingen
Kontaktperson Oldsaksamlingen: Espen Uleberg, espen.uleberg@iakn.uio.no
Systemansvar: Jon Holmen, jon.holmen@dokpro.uio.no

Bergen Museum -arkeologisk hovedkatalog

Magasinet for de forhistoriske samlingene ved Bergen Museum inneholder ca 150.000 enkeltgjenstander. Tilvekstfortegnelsene inneholder beskrivelser av disse gjenstandene samt deres funnsted og funnomstendigheter. Fortegnelsene, som er ordnet i numerisk rekkefølge, har blitt publisert helt siden andre halvdel av forrige århundre. Materialet utgjorde før dataføring 90 dokumenter, i alt ca 4.500 sider.
Faglig ansvarlig: Professor Bergljot Solberg, Bergen museum. IT-faglig ansvar: Jon Holmen.

 

B Fornminner/kulturminner

Førhistoriske minne på Vestlandet

Førhistoriske minne er en registreringsserie utarbeidet av arkeolog og konservator Per Fett, som gir en samlet oversikt over faste fornminner og gjenstander i de 78 kommunene som hører inn under Bergen Museums distrikt. Oversikten er organisert kommunevis (1976) og deretter etter gård og bruk. Hele serien er nå tilgjengelig.
Faglig ansvarlig: Professor Bergljot Solberg, Bergen museum.
Systemansvar: Jon Holmen, jon.holmen@dokpro.uio.no

 

C Andre arkiv/samlinger

Topografisk arkiv, Bergen Museum

Det topografiske arkivet inneholder skriftlig dokumentasjon (korrespondanse, rapporter, kart, tegninger, plansaker mm) angående faste og løse fornminner i museumsregionen. Arkivet omfatter 7.650 gårder i de 77 kommunene i museumsdistriktet og inneholder dokumenter helt tilbake til museets stiftelse i 1825 og fram til i dag. Dokumenter er blitt først skannet inn. Deretter ble dokumentets sted og saksomstendigheter registrert i et elektronisk registreringsskjema. Målet har vært et informasjonssystem, hovedsakelig til intern bruk, som skal lette tilgangen til det enkelte dokument. Materialet omfattet om lag 105.000 sider før dataføring.
Faglig ansvarlig: Professor Bergljot Solberg, Bergen museum
Kontaktpersoner: Asbjørn Engevik og Sonja Innselset. IT-faglig ansvar: Jon Holmen.

 

Ikke klargjorte arkiver

Informasjon om arkiver som er konvertert, men som foreløpig ikke er lagt ut her.

Tilbake til første side


Oppdatert 23. mai 2000 av C-E Ore