HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL ANDREAS FAYE
Christiania 13 Sept. 44
   Min varmeste Erkjendtlighed for den Interesse, De gjentagende
viser for min Person og mine literære Idrætter, høistærede Herr
Faye! Dersom Benetter, Skipperen, hvormed dette afgaaer, kun
laae nogle Dage til, vilde jeg kunne sende Dem den engelske
Lods; og hører han til de Folk, som ikke just ride naar de sadle,
saa kan det endnu skee. Midt i næste Uge tænker jeg at have
Exemplarer.

   Men maa jeg bebyrde Dem med den Kommission at tilstille
Skuespildirektøren i Bergen vedlagte omarbeidede Stykke, som
han anmodes om at antage til Opførelse mod at jeg erholder i
Honorar 50 Spd. Han erholder derfor Tilladelse til at tage en
Afskrift af Manuskriptet, hvilken bliver hans Ejendom i 1 Aar.
Efter den Tid skal jeg have Ret til at lade det trykke om jeg
vil. Til Stykket hører komplet Partitur original, af Harpenisten
Langballe komponeret, Musik, hvilken ogsaa staaer til hans
Disposition; men de i Mscptet antydede ældre Melodier troer
jeg ville goutere Publikum bedst, skjøndt Langballes Musik er
god. Entrerer Direktøren, da betaler han Honoraret saasnart
hans Afskrift er færdig, og han igjen overleverer Dem Mscptet.
Da det er det eneste, saa er jeg bange derfor. Jeg har nok det
Mscpt, jeg har omarbeidet efter, men Forskjellen er stor.

   Med mig er det daarligt. Inden Høsten er forbi, er jeg høist
sandsynlig afsted. Siden Maii Begyndelse ligger jeg nu tilsengs
af Sygdom i Lungen, hvor nu en Forhærdelse ikke vil give sig.
Jeg tæres langsomt hen og venter daglig den virkelige Tæring.
Det kunde derfor synes underligt, at jeg bebyrder Dem med
den Kommission; men lykkes den, kan Revenuet komme min
Kone tilgode. Med Benetter kunde jeg kanskee faae Mscptet
tilbage, om Direktøren ikke vil.   Levvel!
Deres venskabeligst forbundne
Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.422   TIL MORGENBLADETS REDAKSJON
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE