HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL CHRISTIAN ZETLITZ BRETTEVILLE
Rigsarkivet 16de Mai 1843.
Til Hr. Borgemester Bretteville.
   I Anledning af Hr. Borgemesterens Forlangende af 9de D. om
at meddeles, til Afbenyttelse for Byens Fattigcommission, en
Opgave over Fattigskattens Størrelse i Christiania i Aarene fra
1800 til 1830, begge inclusive, har Undertegnede, da Rigsarchivet
ikke afgav tilstrækkelige Oplysninger for en saadan Aarrække,
ogsaa fra Magistratsarchivet søgt at fremhente saadanne, og maa
isaahenseende tjenstlig meddele:

   I en Række af Aarhundredets første Aar erholdt Fattigvæsenet
sine betydeligste Indtægter ved frivillige Gaver, idet en Gavebog
blev omsendt, og kun det Manglende i dets Behov udfyldtes
d.V,b.2,s.415   ved Paaligning. Og da Udtrykket i Reqvisitionsskrivelsen er
bestemt, og kun forlanger Fattigskattens Størrelse opgivet, har
jeg troet at burde i Angivelsen alene tage Hensyn til det Paa-
lignede, og saaledes var da
Fattigskatten i Christiania

   a) Efter de i Magistratsarchivet beroende Regnskaber:
for      Aar      1800 i vestre      District . . . . . .      998 Rd.            2 Mk.      16 Sk.
-      -       -- i østre      Do. . . . . . . . .      1658 -            "      "
-      -      1801 i vestre      Do. . . . . . . . .      1249 -            2 -      16 -
-      -       -- i østre      Do. . . . . . . . .      2193 -            "      32 -
-      -      1802 i vestre      Do. . . . . . . . .      1598 -            "      16 -
-      -       -- i østre      Do. . . . . . . . .      1886 -            "      48 -
-      -      1803 . . . . . . . . . . . . . . . . . .      mangler
-      -      1804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1641 -            "      24 -
-      -      1805 og 1806 . . . . . . . . . . . . .      1953 -            "      " -
-      -      1807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2845 -            "      " -
-      -      1808 Ingen Fattigskat sees at være udlignet.
-      -      1809 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      5992 -            1 -      7 -
-      -      1810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      4594 -            3 -      10 -   b) Efter de i Rigsarchivet beroende Regnskaber:
for      Aar      1811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      9,631 Rd.      " Mk.      " Sk.
-      -      1812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      26,754 -      "      "
for      Aar      1813 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      13,743 Rbd.      4 Mk.      7 Sk.
-      -      1814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      38,261 -      3 -      " -
-      -      1815 (suppleret fra Magistrats-
                  arkivet) . . . . . . . . . .      41,415 -      "      "
-      -      1816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      67,333 -      "      "
-      -      1817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      10,585 Sp.      2 -      12 -
-      -      1818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      12,328 -      "      "
-      -      1819 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      11,900 -      "      "
-      -      1820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8,943 -            "      "   Senere Regnskaber fandtes ikke i begge ovennævnte Arkiver,
og maae formeentlig beroe i vedkommende Revisionskontor.

Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.416   TIL JOHAN DAHL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE