HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL ANTON EGER

S. T. Herr Cand. juris Anton Eger!
Qvæstioner
i Sagen Cand. Sinding c. Cand. Wergeland.

Kristiania 12 Decbr 1838.
  
A) Til Cand. jur. Chr. Olafsen.

1) Besøgte Cand. mineralogiæ Sinding Vidnet sidstleden 18de
   Mai seent om Aftenen i Vidnets Logis paa Fæstningen efter
   at Sammentræffet hos Fru Deist med Wergeland var fore-
   gaaet?
d.V,b.2,s.345   2) Hørte Vidnet, at Wergeland den følgende Søndag paa Sin-
      dings Værelse beklagede Hvad der var skeet, og det især
   med Hensyn til Sindings Personlighed som ham ubekjendt
   og Videnskabsmand, samt at han tilbød Forlig.
3. Hørte Vidnet, at Sinding erklærede, at det ikke længer stod
   til ham at forlige Sagen, saaledes som han havde maattet
   love En, nemlig Prokurator Dunker, ikke at gjøre det?
4. Hørte Vidnet, at Wergeland gjorde Sinding opmærksom paa,
   at Dunker var hans, Wergelands, erklærede Fiende, og at
   Han, som voxen Mand, maatte kunne handle frit, istedetfor
   at nedværdige sig til Redskab for Partihadet?
5) Hørte Vidnet, at Wergeland foreholdt Sinding, at juridiske
   Vidtløftigheder ved Mellemværendet kunde have en Række
   af indirekte Ulykkesfølger for hans Stilling, som han hverken
   kunde beregne eller standse om han vilde.
6) Hørte Vidnet Sinding erklære, at Han dog nok kunde ville
   forlige sig, dersom det ikke netop var Henrik Wergeland,
   han havde faaet at bestille med, samt, at Denne formedelst
   sin politiske Adfærd fortjente Alt hvad han kunde faae?
7) Hørte Vidnet Sinding beskylde Wergeland for at have slaaet
   en Rude ud hos Kjøbmændene Kloed & Wessel, og at han
   vedblev sin Beskyldning uagtet Wergeland fortalte ham, at
   Han vilde kunne overtyde sig om hans Uskyldighed ved at
   slaae efter i Politiprotokollen, saasom han netop samme Dag,
   de kom i Trætte om Aftenen, havde været indkaldt forat
   afgive sin Forklaring til denne?
  
B) Til Stud. med. Simmers.

   Spørgsmaalene som til Olafsen 2 til 7.


   Ovenstaaende Qvæstioner vil De, Herr Cand. jur. Eger, gjøre
anvendelige i Forhøret imorgen.

   Dersom Vidnerne Monrad og Salvesen ikke tilstrækkeligen have
erklæret sig om Beskyldningen i Qvæst. 7, saaledes som den in-
directe, men derfor ikke mindre bestemt og rammende, frem-
sattes, maae de, forsaavidt de ikke godvilligen ville møde, ind-
stevnes til nærmere Forklaring over dette Hovedpunkt, hvis fuld-
stændige Godgjørelse maa bevirke min Frifindelse.

Deres
Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.346   TIL KRISTIANIA BYTINGSRETT
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE