HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

SPØRSMÅL TIL VIDNENE
12 Juli 1838.
Quæstioner til Vidnerne i Sagen Sinding c: Wergeland.

   1) Forekom det Vidnet, at Wergeland var af godt og oprømt
   Lune under Samværet hos Fru Deist? Navnligen tiltalte han
   Sinding førstegang i en venskabelig, spøgende Tone?
2) Hvorledes optog og besvarede Sinding Wergelands Tiltale?
3) Erindrer Vidnet nogle af Sindings Udtryk om Wergeland?
4) Hvem forekom det Vidnet var fornærmeligst i sine Udla-
   delser?
5) Tiltalte Sinding Wergeland ved Navn mens han negtede at
   opgive Denne sit?
6) Spurgte Wergeland Vidnet, om det vidste Navnet paa den
   Person, han var kommen i Ordvexel med?
7) Saae Vidnet at Sinding puffede til Wergeland, da Denne
   spurgte om hans Navn?
d.V,b.2,s.344   8) Befalede Sinding Pigen at kaste eller at faae Wergeland ud?
9) Beskyldte Sinding Wergeland forat have slaaet Ruder ud?
10) Bebreidede Sinding Wergeland, at han var for feig til at ud-
      føre sin Trudsel med at slaae ham?
11) Hvilket Udtryk af Sinding gav Wergeland Anledning til at
   true ham med Bank?
12) Fremsattes denne Trudsel bestemt eller saaledes at Werge-
   land sagde, at Sinding vel kunde fortjene Bank for sine Ud-
   ladelser?
13) Brugte Wergeland andre Vaaben end Hænderne?
Henr. Wergeland.

ANHANGSQVÆSTIONER
  
A) Til Pigen:

1) 8de Qvæstion
2) Har Procurator Dunker spurgt Vidnet, om Wergeland har
   anmodet det om at fordølge Sandheden?


  
B) Til Cand. jur Olafsen og Cand. med Simmers?

1) Hørte Vidnet, at Wergeland bød Sinding Forlig, og fik til
   Svar, at det ikke var Den, der havde slaaet Sinding, men
   Henr. Wergeland, man vilde have fat paa?
2) Gjentog Sinding sin Beskyldning mod Wergeland at han
   havde slaaet Ruder ud og at dette skulde have været hos
   Kjøbmand Wessel?

Henr. Wergeland.

TIL ANTON EGER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE