HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL EIDSVOLL FORMANNSKAP
Grotten 24 September 1844.
   Da det er min Hensigt og mit eneste Haab om ikke økono-
misk at gaae tilgrunde, at ansøge Storthinget om Eftergivelse af
det Offentliges Krav paa mig for udlagte Omkostninger i Sagen
med forhenværende Prokurator Praëm, til Beløb -- foruden de
Hundreder Sagen ellers har kostet min Fader -- 813 Spd., og
jeg, undgaaende enhver Anledning til, ved den Leilighed, at op-
rippe Sagens Detaljs, alene vil begrunde mit Andragende paa
Vidnesbyrd om at jeg af uegennyttig Interesse for min Hjem-
bygd traadte frem som Anklager, samt paa Sandsynligheden for,
at denne min Anklage dog har bevirket, at endeel af den Sum,
jeg nu har at søge om Eftergivelse af, er kommen Medborgere
tilgode: saa tillader jeg mig i dette Velfærdsanliggende, at udbede
mig Eidsvolds Formandskabs Svar paa følgende Spørgsmaal:
"om det ikke var Tilfælde, at min Anklage mod daværende
Prokurator Praëm almindelig sagdes at have til umiddelbar
Følge, at han blev meget moderatere i sine Fordringer?"   Det ærede Formandskabs Svar udbedes her ompaa tegnet.
Ærbødigst
Henr Wergeland.

d.V,b.2,s.322   TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE