HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
Eidsvoll 10 Februar 1835.
Til
den kongelige norske Regjerings Departement
for Justits- og Politi-Væsenet.
   Som yderligere Motiv forat beneficium paupertatis til videre Fø-
relse af Sagen med Procurator Praëm, hvorom Ansøgning med
Bilag hviler hos det kongelige Departement, naadigst maatte
vorde mig forundt, tillader jeg mig underdanig videre at anføre

   1. at det ved senere Opgaver er gjort mig sandsynligt, at jeg
ved Optagelsen af et Forhør vil kunne paabevise angjældende
Modpart en Handling som Embedsmand, der alene fuldkommen
vil være tilstrækkelig til at vederlægge hans Anklage.

   2. at jeg vel siden den Tid, jeg saaledes charakteriserede Mod-
partens Færd som Embedsmand og Menneske, at Sag vaktes,
var vidende om paapegede Handling; men at jeg undlod at see
den oplyst ved Underretten, fordi jeg ikke troede at burde paa-
byrde Modparten mere end det, jeg antog tilstrækkeligt til egen
Frelse, fordi jeg dengang ikke var paa det Rene om hvorledes
jeg skulde gribe denne deciderende Reservedeel af Sagen an,
fordi adskillige Omkostninger, jeg ikke havde Lejlighed til, der-
ved vilde være forbundne, og endelig fordi Oplysninger af hiin
Handling, som er foregaaen udenfor disse Egne, ikke havde Inter-
essen af at revengere Mennesker, som vare mig noget nærme, hvil-
ket jeg i moralsk Forstand maatte kunne sige om Sambygdinger
og Bekjendte heromkring; -- Og

   3. at alene naadigst Bevilgelse af beneficium vil sætte mig
istand til at forsøge dette Middel for min borgerlige Frelse og
derved tillige overtyde den høje Magt, som tilstod mig naadigst
d.V,b.2,s.281   denne Hjælp til at paatale min Ret, at denne Naade var ogsaa
tilstaaet i dens egen Interesse.
   Negtes mig dette Redningsmiddel, da vil Forbrydelsen gaae
fri, og jeg vil see mig nødt til at erklære, at jeg af Fattigdom
maa see min Sag, der er Fleres, ja vel selve det Offentliges,
uforsvart, og saaledes lade den skjøtte sig selv. At min oeco-
nomiske Vanmagt virkelig er saa stor, at jeg i et saadant Til-
fælde vilde blive nødt til at give min retfærdige Sag og borger-
lige Skjebne til Priis, tør maaskee ogsaa heri finde et Beviis, at
jeg for Tiden alene af den Grund maa fjerne mig fra Univer-
sitetet for at kunne sammenspare det Nødvendige til et fortsat
Ophold der for ad et andet Studium, end mit egentlige og fuld-
endte, at forsøge at arbejde mig henimod det Brød, det viser i
et langt og fjernt Perspectiv.

   Den Embedshandling, jeg sigter til, kan, om behøves, opgives.
Den er af en saadan Beskaffenhed, at jeg af juridiske Grunde
har troet ikke uden nødvendig Anledning at burde angive den. --

   Denne Skrivelse bedes vedlagt min underdanigste Ansøgning.
Underdanig
Henrik Wergeland.
cand. theol.

TIL BRUUN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE