HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL BRUUN
[Christiania 8de juli 1836.]
   Da jeg imellem Sagens Papirer, i hvis Gjennemsyn jeg blev
afbrudt ganske faa Dage efter sidste Udsættelse, har truffet paa
et Document fra Praëm, skrevet af ham under Datum fra Juli
f. A., og undertegnet af to Personer, Ole og Hans Jenssen Seds-
volleie, hvori de ophæve de høist vigtige Relevationer, som de
til min Fordeel inden Retten have afgivet, og jeg af den Grund
holder det ganske nødvendigt til min Tarv at faa dette paafal-
dende Foretagende undersøgt, ligesom jeg og i andre Henseen-
der og fra anden Kant attraaer Erhvervelse af Yderligere i Sagen:
saa tillader jeg mig herved at anmode Dem om, saa betids at
indlevere, eller med Deres Samtykke lade mig indlevere, Ansøg-
ning om Bevilling dertil, at Attest derom kan paa næste Retsdag
produceres til Indvilgelse af ny Henstand.

   Idet De fordrer denne, turde det maaskee ikke være afvejen
d.V,b.2,s.282   at tilkjendegive Retten, at jeg ligetil nu forgjæves har søgt paa
privat Vei at faa omtalte Personer fat, at jeg kan producere
Lægeattest for, at Nytten af hele sidste Henstand er bleven til-
intetgjort for mig ved Sygdom, der endnu fremdeles i 4 -- 6 Uger
vil binde mig til Seng og Værelse, og at jeg derfor ikke kan være
tjent med mindre Henstand end 12 Uger. Den Omstændighed,
at vedkommende Departement alene paa Grund af at Sagen ei
er paakjendt fremdeles suspendere mine Adkomster til Ansæt-
telse i Embede, maa være Vidnesbyrd nok for Retten om at jeg
tvinges til disse Krav om Henstand.
   Ansøgningen kan formentlig baade som beneficeret Sag angaa-
ende, og under nærværende budgetløse Tider, skrives paa ustemp-
let Papiir. Og maaskee dette Brev kunde være at meddele Retten.

TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE