HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
Eidsvoll Præstegaard 5. Septbr. 1834.
Til
den kongelige norske Regjerings Departement
for Justits- og Politi-Væsenet.
   Tillæggende og Rettende i Undertegnedes først i Juni d. A. til
det kongelige Justitsdepartement indleverte underdanigste An-
søgning om fornyet Bevilgelse af beneficium paupertatis for Over-
retten i Sagen med Procurator i Agershuus Amt Praem, afgives
herved underdanig Underretning om at Stiftsoverretsprocurator
E. Bruun i Skrivelse har erklæret sig villig til at indtræde for
mig som befalet Sagfører, samt om at jeg endnu ikke har kun-
net erholde Underretsacten beskreven fra Sættedommeren, forat
faae den vedlagt Ansøgningen -- det han dog har lovt snarligen
at sætte mig istand til.

Underdanig
Henrik Wergeland,
Candidat i Theologien.

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE