HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL KONGEN
Christiania 5te Juni 1834.
Henrik Arnold Werge-
land ansøger underdanigst
Hans Majestæt Kongen
om naadigst Meddelelse og
Fornyelse af beneficium
paupertatis for de højere
Retter, hvortil han er ind-
stevnt i, hidtil ham benefi-
cert, af Procurator J. O.
Praëm paa Grund af for-
mentlige Injurier i Morgen-
bladet anlagt Sag; samt
om at Højesteretsadvocat
Hjelm maae vorde beskik-
ket til at indtræde som
hans Sagfører.
   Da de samme Grunde, hvorefter Deres
Majestæt naadigst tilstod Undertegnede
beneficium paupertatis ved Underretten i
Sag, anlagt af Procurator i Agershuus Amt
J.O. Praëm formedelst formentlig Injurie i
Tidenden "Morgenbladet" og under 7de
April d. A. ved denne Ret paadømt, samt
af Vederparten til 9de Juni førstkommende
for Stiftsretten indanket, fremdeles maae
antages at være tilstede, -- da Underteg-
nedes Stilling siden i ingensomhelst Hen-
seende har forbedret sig; -- samt da hos-
lagte Brev fra Vederparten godtgjør, at
Undertegnedes Tilbud at acquiescere ved
Underretsdommen, som dog derfor ikke ansees for retfærdig, er
afslaaet ved at Vederparten fremsætter en saa ubillig Betingelse
som den, at Undertegnede ogsaa skal paatage sig de betydelige
Omkostninger, hvorfor Dommen ellers fritager, og Undertegnede
saaledes mod sin Vilje tvinges til at see Sagen prøvet ved højere
Retter, hvortil ham aldeles mangler ham Midler: saa forhaabes,
at Deres Majestæt ikke vil negte nærværende underdanigste An-
søgning om fornyet beneficium paupertatis til videre saaledes
nødvendiggjort Forsvar ved Domstolene i omtalte Sag naadigst
Bifald.

   Lige underdanigst ansøges om at Højesteretsadvocat J.A. Hjelm
maa vorde beskikket til at varetage mit Tarv, da min hidtil be-
skikkede Sagfører har fremsat saadanne Pengefordringer uden
for sit tilkjendte Salarium, at jeg har maattet vælge Alternativet
at frasige mig hans fremtidige Bistand -- det han selv fremsatte
ved Siden af sin Fordring i Brev af 26de April at salareres som
d.V,b.2,s.279   privat Sagfører endog i Tilfælde af offentlig Beskikkelse. Uden
at være i offentlig Stilling eller i noget andet Erhverv, maatte
dette være Undertegnede ligesaa umuligt, som det vil blive at vare-
tage Noget til min, den Anklagedes, Tarv om beneficium pauper-
tatis, som ansøgt, ikke naadigst maatte vorde tilstaaet Deres
Majestæts
underdanigste
Henrik Arnold Wergeland
Candidatus theologiæ.

   Hermed et Bilag.
TIL JUSTISDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE