HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

BEKJENDTGJØRELSE

[Eidsvoll 23. april 1831.]

   Da Procurator J: O: Praëms Embedsfærd vil vorde under-
kastet en Prøvelse for Domstolene, saasom jeg paa Grund af
forskjellige formeentlige uretfærdige, udsuende og lovløse Hand-
linger af bemælte Praëm, hvilke især have faldet mine Sam-
bygdinger til Lidelse, har i offentlig Tidende fældet en saadan
Dom om denne Embedsmands Fremfærd, at Staten derfor maa
fordre Beviser, saa anmoder jeg alle og Enhver, som paa hvilken-
somhelst Maade skulle formene sig forurettede af bemældte
Praëm til at henvende sig til mig, for at jeg efter Prøvelse kan
ordne deres Klager imellem mine Ankeposter og Beviser mod
ham. I Tilfælde jeg antager Sagfører, da vil han modtage og
afbenytte samme til fælles Bedste. Da Sagen angaaer Embeds-
fortabelse saavidt jeg endnu seer, samt da en heel Deel Er-
statninger turde falde Procurator Praëm til Pligt, saa raader
jeg alle og Enhver som han indesidder med Regnskaber for, til
hurtigst at faae samme afgjort.

Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE