HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTETS BOKHOLDERKONTOR
20 Juli 1844.
   I Anledning af en Skrivelse fra Kontoret af 11te Marts, hvori
henstilles til mig at meddele den Besvarelse, som maatte foran-
lediges af 13de Post af Antegnelserne til Indtægtsbogen for 1841,
meddeles herved følgende Oplysninger, der formentlig ere egnede
til at berolige Statsrevisionen forsaavidt ogsaa Omsorgen for Rigs-
arkivets Arbeiders indre Detail og Methode maatte paahvile denne.

   1.) Bestemmelsen om hvad der fra Rigsarkivets Side kasseres
beroer ikke saa ganske "paa den Enkeltes Omdømme", som
Statsrevisionen synes at antage. Bureauchefen er understøttet
af to routinerede Assistenter, og hvor En af disse Tre er i Tvivl
om et Papirs Kassabilitet adspørges de Andre. Ansvaret og
Interessen for Arkivet samt den Sparsomhed med Kassation, som
maa være Grundsætning ved et Arkiv, hvor mange Papirer ere
spredte, der ellers hænge sammen og da fortjene at opbevares,
sikkre ogsaa for en samvittighedsfuld Omgang med Kassationen.
d.V,b.2,s.51   Denne kan endogsaa gjerne siges at foregaa ved "en Kommission",
hvilken formentlig ogsaa med gjensidig Konsultation vilde dele
Revisionen imellem sig. Til yderligere Sikkerhed har Underteg-
nede, paa Anledning fra Finants-Departementet, foreslaaet, at
Kontorchefen skulde gjennemgaa det af Assistenterne Kasserede.
   2.) Der er ingen Arkivalier kasserede og solgte uden med ved-
kommende Foresattes Approbation. I de første Aar af Under-
tegnedes Embedstid, da Udgifterne ved Kontoret for nye Reoler
vare store, søgtes en Slags Dækkelse ved at udbringe det kas-
serede Papir til saa høi Pris som muligt til Private; men senere
er der fra Kontorets Side foreslaaet for Finants-Departementet,
at alt kasseret Papir for Eftertiden skal sælges til Papirmøllerne
eller Arsenalerne for at tilintetgjøres.

   3.) I disses Materialmagasiner er det rette Opbevaringssted for
de Papirer, der engang ere kasserede fra Rigsarkivet. At hen-
lægge disse værdløse Masser i egne Lokaler, og der katalogise-
rede, som Statsrevisionen vil, er ugjørligt af denne ene gode
Grund, at Pladsen er knap nok til hvad der skal opbevares. --
Tvivl, om Svar kunde være nødvendigt, da Finants-Departe-
mentet vilde være i Besiddelse af Oplysninger, samt Sygdom har
forsinket denne Skrivelse.

TIL D. BECH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE