HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL UTENRIKSMINISTEREN
[Utkast for Finansdepartementet.]
31 Mai 1844.
   I Anledning af en Efterspørgsel fra Byfogden i Skien, om denne
Byes "Kæmner-" eller Commune-Regnskaber før 1813 maatte fore-
findes i det Kgl. Norske Rigsarkiv, have de anstillede Under-
søgelser ledet til det Resultat, at ingen saadanne Regnskaber for
norske Byer forefindes dersteds, ligesom de Registraturer, som i
sin Tid medfulgte de fra Danmark afgivne norske Arkivalier, heller
ikke omnævne saadanne Regnskaber.

   Da imidlertid et Circulære af 11te Juli 1801 oplyser om, at
samtlige deslige Communeregnskaber ere blevne afleverede fra det
Kongl. Danske Rentekammer, til hvis Revision de indsendtes fra
Communerne, til det Kongl. Danske Cancelli, og det dog er
muligt, at en Henliggen kan have fundet Sted, samt da disse
Regnskaber ere af Vigtighed: udbeder Departementet sig her-
ved tjenstligst, at det Kongl. Norsk-Svenske Udenrigsministerium
vil være uleiliget med, fra det Kongl. Danske Cancelli at indhente
de Oplysninger, som dette maatte kunne afgive om ovenom-
handlede Sag.

TIL FINANSDEPARTEMENTETS BOKHOLDERKONTOR
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE