HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

INDBERETNING FRA RIGSARKIVET FOR 1843
30 December 1843.
   Ligesom Gjennemgaaelsen af Rigsarkivets enkelte Dele og Do-
kumentpakkernes Henlæggelse i nummererede Reoler udgjorde
d.V,b.2,s.44   Hovedbeskjæftigelsen i forrige Aar, har Udarbeidelsen af Kata-
loger og Igjennemgaaelsen af to ældre, i Aarets Løb og i Slut-
ningen af afvigte Aar afleverede, Arkiver, nemlig af Agershuus
Stifts- og Amts fra de senere Tiaar af foregaaende Aarhundrede
til 1820 og af Agers og Folloug Fogderies Arkiv, samt Paabe-
gyndelsen af Agershuus Bispestols og af det ældre, altid her ved
Arkivet beroende, Agershuus Stifts Arkivs Ordning udgjort nær-
værende Aars Arbeide. Personalet har derfor saaledes været
delt, at Udarbeidelsen af Katalogerne, hvorved alle de spredte
Designationer ere samlede, har været overtaget af Assistent Bech,
som hertil har havt Cand. N. J. W. Berg til Hjælp som Afskriver,
medens Assistenterne B. Moe og Knoph tilligemed Undertegnede
have været beskjæftigede med Gjennemgaaelsen, Ordningen og
Katalogiseringen af hine ældre Arkiver. Af disse medtog det
vidløftige og for en stor Deel af løse, uordnede Papirer bestaa-
ende Agershuus Stifts- og Amts Arkiv omtrent 2/3 af Aaret, før
det, ordnet i nummererede Pakker, hvis Indhold var indført i en
Katalog, som nu, i Lighed med Arkivets øvrige, vil blive at reen-
skrive, kunde henlægges i det i forrige Aar indrettede nye Lo-
kale, Nr. 3, der før tjente til Veedbod og Opbevarelsessted for
endeel fremmede, Arkivet uvedkommende Sager. Inden medio
d. M. var ogsaa Agers Fogderies ældre Arkiv, der afleveredes
14 Oktober s'., paa samme Maade gjennemgaaet, ordnet i Pakker,
katalogiseret og henlagt i samme Lokale, hvorpaa Assistenterne
Moe og Knoph paabegyndte Gjennemgaaelsen af det ældre, altid
paa Agershuus beroende Agershuus Stifts Arkiv, medens Under-
tegnede tog Agershuus' ældre Bispearkiv under Ordning efter
Fag og Materie.
   Udarbeidelsen af Kataloger, saaledes at de mangfoldige spredte
Fortegnelser over de i ældre og nyere Tider afgivne Arkivalier
kunde haves samlede inden eet Bind, er saa nær sin Fuldendelse,
at de Kræfter, som derpaa have været anvendte, i det første
Fjerding- eller Halvaar 1844 ville kunne anvendes til Igjennem-
gaaelsen af Arkivalierne.

   I Slutningen af forrige Maaned paabegyndtes ogsaa af Ama-
nuensis Bech et Generalregister over saavel de ældre som ny-
udarbeidede Katalogers Indhold med indbyrdes Jevnførelse imel-
lem disse, hvorhos Hovedkatalogen er forsynet med alfabetisk
Register og endeel af Hr. Bech udarbeidede historiske Anmærk-
d.V,b.2,s.45   ninger, der meddele Oplysning om Collegialvæsenet m. m. under
den forrige Forening, hvorved det baade bliver lettere at finde
frem og at forklare sig de befulgte Inddelinger. Rigsarkivets
Katalogvæsen bestaaer saaledes nu, foruden af den fra Danmark
af overleverede Samling af Specialkataloger, 1) af 1 Hovedkatalog,
der omfatter disse ældre og de senere, fra Departementernes
Kontorer afgivne, Designationer, forsynet med Register og An-
mærkninger; 2) af 1 Generalregister, der i eet Bind giver en
Oversigt af Arkivets Indhold; samt 3) af Kataloger over de en-
kelte Afdelinger, hvori Reolernes Indhold angives efter Nummer.
Syv af disse Kataloger ere færdige -- deraf fem udarbeidede i
Aarets Løb -- og den ottende er paabegyndt.
   Foruden ovennævnte Agers og Folloug Fogderies ældre Arkiv,
er i Aarets Løb ogsaa indsendt fra Stavanger Amt fire Kasser,
indeholdende ældre Cassabøger for Ryfylke Fogderi, hvoraf, ifølge
indhentet Bemyndigelse, kun hvert femte Aars Cassabog toges
til Opbevarelse, samt fra Postkontoret under Finantsdeparte-
mentet endeel Arkivalier betræffende Postvæsenet fra Aarene
1819 -- 1830.

   Fra Arkivet er i Aarets Løb afgivet fire Kopier af gamle Do-
kumenter til Universitetets Diplomsamling, samt til forskjellige
Rekvirenter 22 bekræftede Afskrifter.

   Laantagerne have beløbet sig til 66, hvoraf En i videnskabelig
Henseende har dels paa Stedet dels ved Udlaan afbenyttet flere
af de ældre Thingprotokoller.

   Protokollerne udvise 46 indkomne og 72 udexpederede Sager.
Mellem de sidste indtager en af en indhentet Betænkning fra
DHrr. Justitiarius Berg og Professor R. Keyser samt af en Gjen-
part af Forhandlingsprotokollen ved Opgjørelsen med Danmark
ledsaget, Svarskrivelse til Kirkedepartementet paa en Forespørgsel
af 13de Juni om endeel, Stavanger Domkirke vedkommende
gamle Dokumenter, hvorfor daværende Historiographus Arne Mag-
nussens Udlaansbeviis var fremfundet i Christianssands Bispearkiv,
maatte findes i Rigsarkivet, formedelst Sagens nationale og viden-
skabelige Betydenhed, den vigtigste Plads.

   Foruden hine Cassabøger, om hvis Cassabilitet Justitiarius Bergs
Formening ligeledes indhentedes før Autorisation til at kassere
og afhænde samme erhvervedes, er det Følgebreve, Ansøgninger
om Friskydspasse og disse selv, samt forskjellig Korrespondence,
d.V,b.2,s.46   der findes indtagen i Kopibøgerne, som har, ifølge Bemyndigelse,
været Gjenstande for Kassation. Det kasserede Papiir er bleven
afhændet til Private efter Vægt og til forskjellige Priser til et
samlet Beløb af 60 (sexti) Spd. 6 Sk., hvorover Regnskab er afgivet.
   Da Opmaalingskontoret har faaet Plads i Rigsarkivets Lokaler
for Oplaget af Amtskarterne med tilhørende Plader, har den In-
geniørofficeer, som hermed har Opsyn, ifølge Departementets
Tilladelse, erholdt Nøgler til Lokalet anbetroede paa Betingelse
af at de forblive i hans Værge og af ham afgives til Rigsarkivets
Bestyrer, naar de ikke længer behøves.

   Rigsarkivets Inventarium er bleven forøget med Amtskarterne,
Schønings "Norges Historie", samt hans "Forsøg til de nordiske
Landes gamle Geografi", Rosenkildes "Norges Forandringer i geist-
lige og verdslige Sager", Mylius "Adelers Levnet", Paus' "Samling
af gamle norske Love", Carstens' "Det norske Vaabens Opkomst og
Forandringer", Schwachs "Udsigt over de nordiske Rigers Mynt-
væsen", Rothliebs "Ättartal för Hds. kgl. H. Kronprindsessen" (fun-
den i Archivet) Sinnholds "Der Archivar und das Archivwesen"
med tilhørende Plancher, de af Kirkedepartementet udgivne For-
tegnelser over Stiftelsesbreve samt "Betænkning fra Befæstnings-
kommissionen" -- næsten samtlige Bøger, som baade kunne være
Videnskabsmænd, der maatte arbeide i Arkivet, og Personalet
til Nytte under de videnskabelige Arbeider, hvortil deres Plads
ved Rigsarchivet indeholder Opfordringer, som ikke ere blevne
uden Følge.

   For Archivets større Sikkerhed for Ildsvaade er der endeligen
bleven sørget ved Anskaffelsen af en ny, med Jernplader omlagt,
Kakkelovn istedetfor den gamle brustne, hvilket Fæstningens In-
geniørdetachement, paa Anmodning, velvilligen lod istandbringe.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE