HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
2 Jan. 1844.
   I Kontinuation med den under 30 f. M. tjenstligst afgivne Er-
klæring, betræffende en Maade til at erholde bedre Garantier
ved de stedfindende, for Arkivaliernes Kassation, tillader Under-
tegnede sig herved yderligere at yttre:

   For at ikke Kassationen, som hidtil i de fleste Tilfælde, skal
d.V,b.2,s.47   foregaae efter Enkeltmands Skjønnende og efter kun et enkelt
Gjennemsyn, og for at Kontorchefen kan erholde bedre Kontrol
dermed saavelsom med enhver de dermed beskjæftigede Assi-
stenters Flid og Duelighed, foreslaaes, at der i en Instrux an-
ordnes, at samtlige af Assistenterne casserede Arkivalier under-
kastes Kontorchefens Revision. Undertegnede, som hidtil ogsaa
har opfyldt en Assistents Funktioner, vil saaledes see sin Deel-
tagelse i Arbeidet, der forhen kun var summarisk og uden anden
Autoritet end Routinens, som ogsaa tilkom Assistenterne i høiere
Grad formedelst deres længere Ansættelse, forandret og ind-
skrænket til en Kontrol, som dog tilbyder nogen Sikkerhed mod
Uagtsomheden.
   Med Hensyn til de kasserede Arkivaliers endelige Afhændelse
og Tilintetgjørelse, da foreslog Undertegnede, i Skrivelse af 12 Febr.
og 24 Sept. 1841, at de, for at blive virkelig tilintetgjorte, skulde
sælges til Papir Fabrikeieren Kjøbmand Ziiølner, som Materiel for
hans Mølle, til en Priis af 32 &bmskilling;. pr. B., hvilket var 22 &bmskilling;. pr. B.
mer end Papirfabrikanterne Glad & Juul forhen havde havt Papir
fra Arkivet for. Men da Undertegnede sporede, at endeel af
de for at tilintetgjøres solgte Arkivalier igjen udsolgtes i Detail,
og da større Bud, nemlig fra 40 -- 60 &bmskilling; vare at erholde, troede
Undertegnede at ramme det Offentliges Tarv ved at erhverve
disse høiere Priser, hvorfor Hovedhensigten, at sørge for Papi-
rernes Tilintetgjørelse, søgtes opnaaet ved i forrige Aar at lade
Arsenalet som brugte dem til Karduser, erholde saa meget det
vilde tage. Afsætningen dertil var dog ikke meget betydelig, og
vil for Eftertiden ikke finde Sted. Undertegnede formener imid-
lertid, at der for Fremtiden bør sørges for de kasserede Arki-
valiers Tilintetgjørelse, som Hovedhensigt ved deres Salg, og fore-
slaaer derfor tjenstærbødigst, at det overdrages Undertegnede at
træffe Akkord med en eller flere Eiere af de her ved Byen be-
liggende Papirmøller, samt at de saaledes 1 a 2 Gange om Aaret
i Masse afhændede reviderede og kasserede Arkivaliers virkelige
Tilintetgjørelse bør kontrolleres af Undertegnede eller af Kon-
torets Assistenter, i Lighed med den Fremgangsmaade, som be-
følges ved det stemplede Papirs Tilintetgjørelse.

d.V,b.2,s.48   TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE