HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
30 Dec. 1843.
   I Anledning af det kgl. Depts. Opfordring til Undertegnede, i
Skrivelse af 24de d., at yttre sig om en Deeltagelse fra Kon-
torets faste Assistenters Side i Indstillingerne om Arkivaliernes
d.V,b.2,s.43   Kassation, tillader jeg mig herved tjenstærbødigst at meddele
følgede:
   De faste Assistenters Formening er altid hidtil mundtligen bleven
indhentet ved de Forslag, som siden Undertegnedes Ansættelse
herfra ere skete betræffende Arkivaliers Kassation og Afhæn-
delse. Med Erkjendtlighed maa jeg imidlertid modtage den For-
mindskelse i den personlige Resico, som en anordnet Deelta-
gelse fra mine Assistenters Side vil forskaffe mig, hvorhos det
dog maa bemærkes, at denne fælles Censur ikke uden Forsinkelse
i Arbeidet og tidspildende Disputter ofte om Bagateller, der kun
have Værd for den personlige Dilettantisme, vil kunne udstrækkes
til ethvert enkelt Dokument. Man maa isaahenseende stole paa
Routinen og paa den samvittighedsfulde Interesse for Arkivet,
som i tvivlsomme Tilfælde søger Kollegaernes Raad og Veiledning.
Der danner sig da ganske naturlig en diskutterende Kommittee,
hvor Grunde og Stemmefleerhed, ikke Kontorchefens personlige
Mening, gjør Udslaget. Ganske vist vil han og, som Tilfælde har
været, om ogsaa kun for sin egen, for Ansvarets, Skyld, ved de
allerfleste af deslige Spørgsmaal underordne sig Assistenternes
forenede Mening. En Instrux, der foreskrev Regler for Kassa-
tionen, for Udlaan o. s. v., har stedse været Undertegnedes Ønske,
ligesom det ogsaa i Skrivelse til Dept. af 10 Febr. 1842 har været
fremsat; og jeg tillader mig tjenstærbødigst at formene, at de Be-
stemmelser, Dept. maatte finde passende og hensigtsmæssige med
Hensyn til Assistenternes Deeltagelse i Indstillingen til Kassation
af Arkivalier, kunne indtages i en saadan Instrux, uden at gives
Formen af en speciel Departementsanordning. Videre end til at
paalægge Kontorchefen at indhente de to første Assistenters For-
mening, saaledes at deres Deeltagelse i Bestemmelsen om og Ind-
stillingen til Kassation kun bliver konsultativ, og at hans Stemme
bliver den afgjørende, bør denne Deeltagelse, som dog har For-
men af en Afhængighed af sine Underordnede, dog formentlig
ikke gaae.

INDBERETNING FRA RIGSARKIVET FOR 1843
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE