HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT


TIL FINANSDEPARTEMENTET

19 Mai 1843.
   Saavel i den Bestemmelse i den kgl. Resol. af 10 Juni 1837, at
samtlige Landets Embedsarkiver, civile, militære og geistlige,
skulle afgives til Rigsarkivet efterhaanden som de blive saa gamle,
at de kunne undværes ved Embederne, som ogsaa i Navnet og
Naturen af et "Rigsarkiv", synes den Mening at ligge, at det skal
kunne tjene Folket eller Hvilkensomhelst i det hele Rige til Op-
lysning i Velfærds- eller videnskabelig Henseende. Da det nu,
for de fleste Auctoriteters og Embeders Vedkommende har gaaet
langsomt med Iværksættelsen af ovennævnte kgl. Resol., og Som-
meren tilsteder de Fleste lettere Adgang til Hidtransport, vilde
d.V,b.2,s.37   det formentlig være hensigtsmæssigt, ved en Circulære -- som
foreskrevet i Skrivelsen herfra Kontoret af 15 Juli 1841 og 24 Mai
1842 -- paany at indskjærpe Resolutionens Efterlevelse.
   Imidlertid vilde det dog være til megen Oplysning for Almen-
heden, til Oversigt for Rigsarkivets Bestyrelse og Andre over
Arkivvæsenets Tilstand i Riget og saaledes overensstemmende
med et Rigsarkivs Betydning, samt til Lettelse ved Afleveringen
og Besparelse derved, naar man herfra kunde meddele Hvad
der ønskedes afleveret, om der her i Rigsarkivet blev opbevaret
Designationer fra Rigets samtlige underordnede Arkiver, hvorfor
herved tjenstærbødigst indstilles, at Departementet vil bevirke
en kgl. Resolution, hvorefter det bliver paalagt samtlige Embeds-
auctoriteter og Magistrater saavelsom Landets Præster, inden et
Aar at indsende til Opbevaring i Rigsarkivet en Designation over
de Arkivalier, som ere i deres Værge.

TIL J. CHR. BERG OG R. KEYSER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE