HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL J. CHR. BERG OG R. KEYSER
14 Juni 1843.
   Jeg tillader mig, paa Grund af MHrrs Kjendskab til Samlin-
gerne i Kjøbenhavn, at udbede mig Deres Betænkning i Anledning
af hermed oversendendes Forespørgsel fra Kirkedepartementet
om Arnas Magnussens Udlaan af Arkivalier fra Stavanger Dom-
kapitels Arkiv. Det defekte Brev fra Magnussen af 1709, som
MHrr ville finde sidst anført paa Biskoppens Fortegnelse an-
tyder, at endeel af de udlaante Dokumenter ere blevne efter-
lagte paa Island.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE