HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
7 Febr. 1843.
   I Anledning af Departementets Forlangende, at anstille Under-
søgelse i Rigsarkivet, om der skulde forefindes noget skrivtligt
Vidnesbyrd for, at en i Bergen imellem Aarene 1660 og 1670
afdød General i de dengang forenede Rigers Tjeneste, Johan
Henrik v. Schulten, fød i Westfalen, skulde have disponeret over
en Deel af sin Formue til Fordeel for sine derværende Frænder:
gjenmeldes herved tjenstligst, at saavel Rigsarkivets Afdelinger,
hvor saadanne Dokumenter kunde være at søge, nemlig det ældre
Kancelliarkiv fra ovennævnte Aar saavelsom Datids Statholder-
skabs Protokoller, som de af vor Literaturs Skrivter, hvor Op-
d.V,b.2,s.36   lysninger om Personer af en saadan Charge ellers kunde være
at hente, saasom "Adelslexikon", "Fosses og Sagens Bergens
Beskrivelse", "Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie"
og "Klüwers Mindesmærker", ere samtlige blevne undersøgte
uden at opdage endog kun Spoer af en Person af saadant Navn.1
Thi, at "Klüwers Mindesmærker" oplyse om, at en Georg Chri-
stian von Schultz, fød i Braunschweig, er i Aaret 1715 død i
Throndhjem som kommanderende General sammesteds, kan for-
meentlig ikke engang antyde Muligheden af nogen Forvexling,
da Opgivendet af Schultens Navn -- om end Endelsen "en",
efter tydsk Sæd, kan være en Apposition -- og Fødested er
saa bestemt.
   For ikke at lade Noget uforsøgt, har Undertegnede ogsaa, men
lige forgjæves, ladet vor udmærkede Personalhistoriker Justitia-
rius Berg konsulere, saa der neppe staaer andet tilbage end,
under Antagelsen af, at Schulten kan have været ansat i den
danske Deel af Armeen, men død i Bergen paa en Reise eller
under et kortvarigt Ophold her i Landet, at henvise Vedkom-
mende til at forsøge en bedre Lykke i det danske Kancelliarkiv.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
1  tilbake Af disse Værker indeholder "Bergens Beskrivelse" alle Kom-
mandanternes Navne, "Samlingerne" en Mængde Personalnoter,
og "Mindesmærkerne", en Samling af Epitapher over i Thrond-
hjem afdøde og bisatte højere Militære -- med hvilken Stad
Bergen kunde være forvexlet.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE