HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL OLE E. GJERDRUM
1 Feb. 1843.
   Da den kgl. Resol. af 10 Juni 1837 synes at gjøre til Hoved-
betingelse for Archivaliers Aflevering til Rigsarchivet fra de for-
skjellige Embeder, at de formedelst Ælde ikke længer skulde
kunne være disse til nogen Nytte; da man hidtil ved Rigsarchi-
vet ikke ubetinget har casseret saadanne Archivalier, som de i
Hr. Fogdens Skrivelse af 28de f. M. omnævnte, samt da disse
formeentlig ville afgive Supplementer ved den Gjennemgaaelse af
Agershuus Stiftamtmandsembedes ældre Archiv, som for Tiden
finder Sted i Rigsarkivet: tillader Undertegnede sig herved tjenst-
lig at yttre den Formening, at det vel var rigtigst at erhverve
vedkommende Departements Approbation, i Overensstemmelse
med Resolutionens Bydende, paa ovennævnte Archivaliers Ind-
sendelse en masse til Rigsarchivet.

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE