HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTETS INDRE-AVDELING
18 Jan. 1843.
   Idet vedlagte Andragende fra Kontorets Bud tjenstligst over-
sendes, maa jeg derom erklære, at det ikke vilde være til dets
Baade, om det skulde miste en allerede routineret Tjener. Hans
Løn er 4 Spd. for Maanederne October til April incl., samt for
Maanederne Mai til Sept. et Tillæg af 4 Spd., altsaa for Aaret
d.V,b.2,s.35   68 Spd., hvortil endnu kommer noget Extra for Vedskjæring.
Skulde nu i Forhold til andre Departementsbuds Løn, 8 Spdlrs
faste Gage, med Afkald paa al Betaling for særegne Arbeider,
ikke findes passende, troer jeg at kunne bringe i subsidiært For-
slag, at tilstaae ham, à 7 Spd. maanedlig, 84 Spd. i aarlig Løn,
med Forpligtelse at forlade den militære Tjeneste og at forrette
Vedskjæring og hvad andet Arbeide, der maatte forefalde, uden
nogen Godtgjørelse.
TIL OLE E. GJERDRUM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE