HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT


TIL OLE E. GJERDRUM

9 Jan. 1843.
   Da jeg har ladet mig sige, at endeel ældre Arkivalier, Agers
og Folloug Fogedembede tilhørende, skulle opbevares paa Foged-
gaarden, tillader jeg mig tjenstligst, saafremt saa skulde forholde
sig, at bringe i Erindring Kgl. Resol. af 10 Juni 1837, ifølge hvil-
ken samtlige civile og andre Embedsmænd, efter Approbation af
vedkommende Departement, skulle til Rigsarkivet indsende samt-
lige Papirdokumenter og Protokoller, hvis Ælde gjør, at de ikke
længer ere til nogen Nytte for Embedernes eller Ombudenes Be-
styrelse, og som i antiqvarisk, statistisk eller historisk Henseende
maatte ansees at være af nogen Interesse.

TIL FINANSDEPARTEMENTETS INDRE-AVDELING
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE