HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

INDBERETNING OM RIGSARKIVET FOR 1842.
2den Januar 1843.
   Gjennemgaaelsen og den chronologiske foreløbige Ordning af
de løse Arkivalier, og navnligen af de Overhofretten vedkom-
mende betydelige Masser, udgjorde ogsaa i afvigte Aars første
Vintermaaneder Kontorpersonalets Beskjæftigelse indtil Aarstiden,
med Mai Maaneds Begyndelse, tillod Arbeidets Fortsættelse med
Ordningen af de enkelte Arkivafdelinger i de ydre Lokaler. I
Aaret 1841 vare de to brandfrie Kasematter under Slotskirken
blevne ryddiggjorte for de Dynger, som opfyldte for en stor Deel
Gulvene, forsynede med Reoler, disse rubricerede med trykte
Nummere og de i dem opstillede forskjellige Arkiver bragte i
Katalog med Henviisning til Reolnummerne. Dette Aars Opgave
var nu, ogsaa at tilvejebringe samme Orden i samtlige øvrige
Lokaler, saaledes at det hele Rigsarkiv kunde blive gjennemgaaet
i alle sine Grene og enkelte Dele, disse blive tilgjængeliggjorte
og underlagte med Lethed Overblikket ved at gives sin Plads i
nummererede Reoler medens Kataloger affattedes under denne
ordning.

   Og denne Aarets Opgave er bleven løst. Hvormeget der end
staaer tilbage, baade med Hensyn til Rigsarkivets Udvidelse, forat
det skal kunne svare til sit Navn og utfylde sin nationale og
videnskabelige Betydning, og med Hensyn til Gjennemgaaelsen
d.V,b.2,s.30   af dets Enkeltheder og til dets endelige Ordning: saa tilbyder
det dog ikke længer det forvirrede Skue af uordnede Masser.
Med Katalogen i Haand skulde selv den Fremmede nu kunne
finde sig frem, og Arkivets Ydre skal ikke nu længer støde hans
Øje. Det har saaledes, idet Katalogiseringen efter nummererede
Reoler baade har forhøjet dets Tilgjængelighed og givet det
Præget af Ordning, naaet et Trin af Organisation -- det Punkt i
sin Udvikling, hvor man vel føler, at man er bleven Herre over
dets Masser, men hvor man tillige maa erkjende det ønskeligt
og vigtigt, om der gaves Anledning til personlig at lære at kjende
de Fortrin i det Systematiske ved Arkivvæsenet, hvoraf andre
Lande, og navnligen Broderriget formeentligen ere i Besiddelse.


   De to rummelige Lokaler, som tilligemed en Kjælder danne
Rigsarkivets 1ste Afdeling, toges først under Ordning, hvorved
de i 11 af de ældre specielle Kataloger anførte Arkivalier, nemlig
de ældre Told- Konsumtions- Oppebørsels- Magazin- og Kom-
missariats- Lehns- samt Zahl- og Stiftamtstue-Regnskaber i 578
nummererede Reoler bragtes ind under een Katalog. Samtlige
Jordebøger gaves ogsaa sin Plads i dette Lokale og i Kjælderen
endeel ældre Militærarchiver samt det gamle Statholderskabs- og
Landmaalerarchiv -- disse to sidste dog kun indtil alt Statholder-
skabet og Agershuus-Stift Vedkommende kan blive samlet dels i
Rigsarchivets 2den og deels i dets nye 3die Afdeling.

   I Løbet af Oktober gav nemlig Afleveringen af Agershuus Stifts
Arkiv Anledning til, at et af Bogtrykker Grøndahl til Opbeva-
relsessted for Tryksager indtil videre udlaant Rum indrettedes til
Arkivlokale til Opbevarelse saavel af hiint Stiftets som af det i
December afgivne Stiftsdirektions- og Bispe-Arkiv. Det forsy-
nedes i denne Hensigt med Reoler, og vedkommende Fæstnings-
Ingeniør lod beredvilligen Lokalet overkalke og afpudse samt
Gulvet saaledes plankelægge, at det kan bære den Byrde, som
venter det naar disse Arkiver ere blevne ordnede. Dette udgjør
nu det halve Personales Beskjæftigelse, og navnligen befandt
Stiftets sig i en saadan Forfatning, at dette Arbeides Ende ikke
paa Dag eller Uge lader sig bestemme. En foreløbig chronologisk
Ordning maa ogsaa her foregaae, og da der er bleven afleveret
Arkivsager, især Korrespondence, lige indtil og med Aaret 1832,
d.V,b.2,s.31   skal der fra Kontorets Side ikke blive undladt at forhøre sig,
om ikke Remisse af Arkivalier, f. Ex. tilbage indtil Aar 1825,
skulde være det rigtige.1
   Fra Slutningen af Juli til omtrent medio Septbr. blev Afdelingen
i Departementsgaarden fuldstændigen gjennemgaaet og ordnet.
Pakkerne bleve afficherede, Reolerne paaheftede trykte Nummere
og Katalog optaget; og saaledes stod da kun tilbage Rigsarkivets
saakaldte 2den Afdeling paa Agershuus, der i de to første smaa
Værelser indeholder det ældre Stifts- Statholderskabernes og Slots-
lovens Arkiv, samt i det tredie indre fornemmelig det ældre
Kancelliarkiv samt Qvæsthuus- og Krigshospitalskassens Regn-
skabsprotokoller tilligemed en Mængde andre militære Arkiv-
sager. Dette Værelse blev først igjennemgaaet efter Katalogen,
Pakkerne forsynede med Afficher og Reolerne rubricerede, hvor-
efter Ordningen i de to forreste Værelser begyndte med Gjen-
nemgaaelsen af samtlige Stiftets gamle Thingprotokoller, Stat-
holderskabets Referatprotokoller o. s. v. indtil Afleverelsen af
Stiftsarchivet, hvilket slutter sig til Indholdet af denne Arkiv-
afdeling, endeligen fandt Sted ved den Tid Arbeidet maatte ind-
skrænkes til Kontorlokalerne. Leiligheden, da den nye 3die Af-
deling indrettedes til Modtagelsen af dette og Bispearkivet, blev
benyttet til at anskaffe 5 nye Reoler i 2den Afdeling, saa Rigs-
arkivet nu er saa forsynet med Reoler, som Rummet tillader,
med Undtagelse af et mørkt Siderum til ovennævnte Kjælder i
1ste Afdeling.   Af Afleveringer har i Aarets Løb følgende fundet Sted:
1) Fra Professor R. Keyser: a) Fortegnelse over Skjøder og
   Adkomster, Jordegods i Norge angaaende, efter det kgl.
   danske Kancellies Befaling afleveret til kgl. norsk Statssekre-
   tær Hr. P. Chr. Holst, som Befuldmægtiget, ved Geheimear-
   chivarius Grim Thorkelin, Aar 1820. b) Kopiprotokol af Re-
   gistraturerne, som findes i Bispearkivet paa Bergens Bispe-
   gaard.
d.V,b.2,s.32   2) Fra Bureauchef Jürgensen: 6 Protokoller, indeholdende In-
      struktionerne og Forhandlingerne ved Opgjørelsen med Dan-
   mark.
3) Fra 2det Revisionskontor: Toldantegnelser med Koncept-
   Decisioner og Bilag fra forskjellige Aar imellem Aarene 1806
   og 1830, Generalextrakter, samtlige i Behold havende Kon-
   sumtionsregnskaber indtil Aaret 1827 m. m. Toldvæsenet ved-
   kommende, samt endeel Dokumenter vedkommende de i sin
   Tid omordnede Vare-Kontrolkommissioner.
4) Fra Stavanger Amt: Kassabøger for Jedderens og Dalernes
   Fogderi fra 1714 til 1800 og for Ryfylke Fogderi fra 1714
   -- 1733.
5) Fra Agershuus' Stift: Stiftets hele ældre Arkiv indtil og med
   Aaret 1832. Og
6) Fra Agershuus' Bispe-Embede: Det ældre Stiftsdirektionens
   og Bispe-Embedets Arkiv.


   Til Diplomsamlingen og Universitetsbibliotheket er igjennem
Collegium academicum bleven sendt endeel Pergamentsdokumenter
og Brudstykker samt ældre Papirdokumenter, norske Aviser fra
Aarene 1808 -- 14 og en Samling af Plakater, ligesom ogsaa til
vedkommende Autoriteter i Sverige endeel ældre Specialkarter
over Territorier i Sverige samt endeel diplomatiske Haandskrivter.

   Mellem Udlaanene, der til 59 Laantagere have udgjort et større
Antal af Arkivalier end i de forrige Aar, kan mærkes, at Rigs-
akten har været udlaant to Gange i Aarets Løb, nemlig først
under 4de Januar, ifølge Ordre, til Justitsdepartementet, og siden
under 23de August til Storthingets Konstitutionskommittee, fra
hvem den blev tilbageleveret 20de September.

   Den særskilte Protokol, som føres over "Udskrivter og afbe-
nyttede Arkivalier", udviser, at der i 1842 har været meddelt
22 Udskrivter og afbenyttet 36 Arkivalier. Uagtet disse mest have
været Protokoller, er det dog ikke let, naar en Mængde, der
idelig ombyttes, bliver afbenyttet, at være ganske nøiagtig i denne
Kontrol. Dens fornemste Hensigt er heller ikke den detaljerede
Talangivelse af de enkelte, ofte i Pakker afbenyttede, Dokumen-
ter, men en Oversigt over hvilke Brancher af Arkivet -- og i
hvilken Retning, videnskabelig eller praktisk -- der i Aarets Løb
have været søgte.

d.V,b.2,s.33      Til Opmaalingskontoret udleveredes i Februar 158 Karter, ved-
rørende Landets Topografi, og i December lod Ingeniørbrigaden
udtage de fortifikatoriske Tegninger, som forefandtes i Rigs-
arkivet.   Rigsarkivets videnskabelige Hjælpemidler ere blevne forøgede
med Slutningshefterne af den Timmeske Samling af Forordnin-
gerne, med de i Aarets Løb udkomne Hefter af den Bergske
Samling af Reskripterne, Pontoppidans Norges Kart og med 12
Bind af historisk Indhold.   Kasserede ere blevne: de ældre Maaler- og Vejerbøger samt
Toldantegnelser, Maleværksprotokollerne, de ældre, fra Stavanger
Amt sendte, Kassabøger, med Undtagelse af Kassabøgerne for
hvert 10de Aar, samt endeel Bilag til Zahlkasseregnskaberne for
sidste Halvdeel af forrige Aarhundrede. Ifølge Regnskab, aflagt
under 27de December, er der solgt kasseret Papiir for 75 Spd.
38 Sk. -- deraf dog 13 Spd. 70 Sk. Rest fra næstforrige Aar -- ,
og ere samtlige kasserede Protokoller solgte til Arsenalet til for-
højet Priis, 48 Sk. pr. B , for at bruges til Karduser og saa-
ledes efterhaanden at tilintetgjøres.   Underhandlingerne med Professor R. Keyser, om hvilket Aar,
der mest passende skulde danne Skillet imellem Diplomsamlingen
og Rigsarkivet, have af ham atter været bragte paabane uden
at det dog endnu kom til nogen endelig Bestemmelse, da Hr. Keyser
fandt det bedst at udsætte denne endnu en Tid. Et sildigere
Grændseaar end det forhen foreløbigen antagne, Reformations-
aaret 1537, f. Ex. Aaret 1600 eller Christian 4des Hyldelsesaar i
Norge 1591 vil da rimeligviis blive fastsat.   Under 14de Oktober kommuniceredes Hs. Mt. Kongens naadigste
Bestemmelse: ikke at sanktionere sidste Storthings Beslutning,
at opføre de for Arkivpersonalet anslaaede Gager som midler-
tidige. Rigsarkivets Tarv, idet Aarets Slutning, som ovenberørt,
medførte Afleverelsen af Bispe- og Stiftsdirektions-Arkivet medens
man endnu havde at gjøre med den foreløbige Gjennemgaaen af
det bogstaveligen en masse og i Uorden afgivne Stiftsarkiv, vil
ogsaa, idetmindste for Vinteren, gjøre Bibeholdelsen af de 2 Extra-
d.V,b.2,s.34   Assistenter nødvendig, saafremt de Afleverelser, der, som be-
lovede og ellers, ere ivente til Foraaret, ikke skulle træffe Rigs-
arkivets Personale saa beskjæftiget med at bringe Orden i sine
Masser, at det ikke kan yde senere Afleverelser nogen anden
Modtagelse end den blotte Hensættelse af Kasserne.
   Medens denne Gjennemgaaelse af de i Løbet af Efteraaret
afleverede to Arkiver har beskjæftiget Assistenterne Moe og
Knoph, har Cand. Berg fortsat Reenskrivten af de under Ord-
ningen i de ydre Lokaler optagne Kataloger, og Hrr Cand. Bech
har fuldført en Hovedkatalog over Rigsarkivets hele Indhold ved
Udgangen af Aaret 1842, hvori samtlige specielle Kataloger og
Designationer ere indtagne, og som altsaa i sit Bind, under hvilke-
somhelst Forbedringer Katalogiseringen maatte modtage og under
alle Rigsarkivets Udvidelser, i sildigere Tider vil afgive et histo-
risk Mærke og en fuldstændig Skildring af Rigsarkivets Omfang
og Tilstand ved denne Tid.

TIL OLE E. GJERDRUM
1  tilbake Efterat dette er skrevet er det, efter Aftale med Stiftamt-
manden, bleven bestemt, at de Arkivalier, som ere yngre end
1820, blive at remittere.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE