HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
16 Dec. 1842.
   I Anledning af den idag fra Dept. indhændigede Underretning
om, at Afleverelse af en, efter medfølgende Specifikation at
dømme, betydelig Samling af Arkivalier, Agershuus Stiftsdirektion
og Bispe-Embede, i disse Dage vil skee til Rigsarkivet, andrages
tjenstærbødigst om at ingen Indskrænkning for Tiden maa fore-
gaae i Arkivets Personale.

INDBERETNING OM RIGSARKIVET FOR 1842.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE