HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL A. DZWONKOWSKI
23 Juli 1842.
   I Anledning af Deres Skrivelse af 13de D., modtaget den 20de,
meddeles herved, at Opgjørelsesprotokollerne med Danmark intet
d.V,b.2,s.23   indeholde om noget norskt katholskt Fond, samt at jeg, da en
Undersøgelse, "om der ikke i Rigsarkivet kan tilvejebringes Op-
lysninger om Katholikerne i forrige Tider have været indrøm-
mede Tilladelse til Udøvelse af deres Gudstjeneste her i Riget,"
uden bestemtere Opgave af Tiden, vilde blive altfor vidløftig, af
Interesse for Sagen, og for maaskee at kunne lede til nogen
nærmere Bestemmelse af Tiden, har erhvervet vedlagte juridiske
Betænkning fra Hr. Højesteretsadvokat Hjelm, som han tillige har
havt den Godhed at overlade til hvad Brug man maatte ville have
derfor. Skulde den føre til nærmere Bestemmelse af Tiden, skal
en Undersøgelse i Rigsarkivets Kancelliafdeling strax vorde
iværksat.
TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE