HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
19 Aug. 1842.
   En under 5te Nov. f. A. udfærdiget Paamindelse til Vedkom-
mende om Afleveringen af Agershuus Stiftsdirections Arkiv har
endnu ikke havt nogen saadan tilfølge, ligesom hidtil i indevæ-
rende Sommer, til Beqvemhed for den stedfindende Ordning,
ingensomhelst Aflevering har fundet Sted. Imidlertid sees den
Tid snart imøde, da Arkivets Localer paa Agershuus hist og her
ville afgive Rum for hvad der maatte blive afleveret; og da nu
saadan Aflevering synes at foregaa langsomt, hvortil formentlig
Mængden af Arkivalier og Møien med deres Ordning maa være
Grunden, siden den kgl. Resol. af 10de Juni 1837 paabyder saa-
dan uden videre at skulle skee, foreslaaes herved tjenstærbødigst,
at tilstille Agershuus Stiftamtmandskab, der er i Besiddelse af
en Mængde uordnede og slet opbevarede ældre Arkivalier, en
Skrivelse som vedlagte, for at Rigsarkivet maaskee da til Høsten
eller engang i Vinterens Løb kunde komme i Besiddelse af disse
Sager, hvorefter der stundom har været Efterspørgsel.

TIL SVERIGES RIKSARKIV
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE