HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
24 Mai 1842.
   Den Kongl. Resolution af 10 Juni 1837, der paabyder samtlige
Rigets Autoriteter og Embedsmænd at indsende til Rigsarkivet
de Papirdokumenter og Protokoller, som ikke ere nødvendige for
de respektive Embeder, er i den Grad bleven lidet efterlevet, at
kun 6 (sex) Sognepræster, nemlig i Tind, Hvidesø, Alten-Talvig,
Eidsvold, Sandsvær og Tjølling, alle i Aaret 1838, have opfyldt
dens Bestemmelser. Desaarsag, og da Kommunikationerne ere
lettere fra mange Steder i nærværende Aarstid, troer Underteg-
nede, at en Indskjærpelse af ovennævnte Resolution, i Lighed
med et under 15 Juli f. A. fremsat Forslag, vil være hensigts-
mæssig. Udkast til en Cirkulære i den Anledning til samtlige
Overøvrigheder vedlægges derfor tjenstærbødigst.

TIL A. DZWONKOWSKI
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE