HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL STIFTAMTMANDEN I CHRISTIANSAND
[Utkast for Finansdepartementet.]
23de Mai 1842.
   Da der ved Rigsarkivet, i videnskabeligt Øjemed, har været
Reqvisition efter Dokumenter, som for en Deel sandsynligviis
maa være beroende i Christianssands Stifts Arkiv, nemlig alt
hvad der vedrører de Lofthusiske Uroligheder fra Aarene 1785 -- 88,
bringes herved kgl. Resolution af 10 Juni 1837, hvorefter det er
samtlige Autoriteter paalagt "at indsende til Rigsarkivets Be-
styrelse alle saadanne Papirdokumenter samt Protokoller, hvis
Ælde gjør, at de ikke længer ere til nogen Nytte for Embedets
Bestyrelse, og som i antiqvarisk, statistisk eller historisk Hen-
seende maatte ansees at være af nogen Interesse, i behagelig
Erindring.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE