HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTETS INDRE-AVDELING
19 Mai 1842.
   Ved de under Gjennemsyn værende Konsumtionsbøger findes
"Maleværksprotokoller", om hvis Indhold det ligeledes vedlagte
Regnskap i Extrakt afgiver formentlig tilstrækkelig Oplysning.
Desaarsag foreslaaes de til Kassation. -- Tillige forespørges tjenst-
ligst, om det ikke kunde gjøres til Regel for Kassationen, at i
d.V,b.2,s.22   Almindelighed de Arkivalier, ældre end 1814, kasseredes, hvis
Hovedindhold findes indtaget i Protokollerne, som opbevares,
eller i de samme vedlagte Extrakter og Regnskaber.
TIL STIFTAMTMANDEN I CHRISTIANSAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE