HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
13 August 1841.
   Rigsarkivets med to midlertidige Assistenter siden medio Juni
forøgede Personale vil, indtil disses Ansættelsestid med Septbr.
Maaned udløber, fortsætte Ordningsarbeidet i de paa det nær-
meste brandfrie Kasematter under Kirken, der nu ere indrettede
til ret hensigtsmæssige Lokaler for en betydelig Deel af Arkivet.
Men naar det større Kontorværelse, forat kunne benyttes om
Vinteren, som før med Expeditionssekretæren for det Indre om-
handlet, bliver afdelt, vil der ogsaa i Vintermaanederne erholdes
god Arbeidsplads i det egentlige Kontorlokale for det hele Per-
d.V,b.2,s.8   sonale, Rigsarkivet nu har i sin Tjeneste; og da dettes Tarv, i
den uordnede, af Arkivaliernes Masse overvældede, Tilstand,
hvori det befinder sig i Sammenligning med andre Rigsarkiver,
som dog ere udrustede med et langt stærkere Personale, vel kan
behøve, idetmindste for en Tid indtil man bliver Herre over
Masserne, den Arbeidsstyrke, det for Nærværende har: troer
jeg, at burde herved ærbødigst foreslaae, at de to midlertidige
Assistenter, Cand. theol. N.J.W. Berg og Student A. Knoph, hvilke
Begges særdeles Flid og allerede vundne Brugbarhed for Ar-
kivet, jeg herved faaer Anledning til at bevidne, beholdes som
Extra-Assistenter ved Rigsarkivet fra Udløbet af September
Maaned indtil videre.
TIL AMTMANDEN I STAVANGER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE