HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL AMTMANDEN I STAVANGER
[Utkast for Finansdepartementet.]
2den Sept.
[1841].

   En i Rigsarkivet opbevaret Skrivelse, dateret Egersund 17de
Marts 1808 fra daværende Amtmand i Stavanger Amt U.W. Koren,
hvori den kgl. interimistiske Regjeringskommission for Norge ad-
spørges om Forholdsregler med Hensyn til at beskytte Stavanger
Amts "betydelige Arkiv" mod fiendtligt Angreb enten ved Bort-
transportering længer ind i Landet eller om
Bevskriveren
frem-
deles skulde lade det blive staaende i sin Bopæl, giver følgende
Skildring af Stavanger Amtsarkivs daværende Tilstand og Ind-
hold især af ældre Sager:

   "Stavanger Amts Archiv bestaaer, foruden den med samtlige
Collegier, den interimistiske Regjeringscommission, Stifts Direk-
tionen og med Stifts- og Amtmænd etc. etc. førte Correspon-
dance, tillige af en heel Deel Protocoller, henhørende til Laug-
tinget, Raadstue-Retten og Bytinget i Stavanger i den Tid samme
var Stiftsstad, saa at Protokollernes Antal alene, indberegnet
Cassebøger beløber sig til 453 Stykker, og det hele Archiv op-
tager nu indpaa 2 Værelsers Rum."

   Paa Grund af disse Oplysninger, maa Departementet herved
have bragt Amtet i Erindring den Kongl. Resolution af 10 Juni
1837, ifølge hvilken saavel de i ovenciterede Skrivelse omnævnte
Arkivalier, hvorom ialfald nærmere Underretning ønskes afgiven,
som hvilke yngre, der ikke maatte være nødvendige for Embe-
dets Bestyrelse, forventes afleverede til Opbevaring i Rigsarkivet.

d.V,b.2,s.9   TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE