HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL D. W. F. PECKEL
2 Juni 41.
   Under 16de Febr. 1818 har Rigsarkivet gjennem Hr. Kammer-
assessoren modtaget fra Statssekretariatets Arkiv de Protokoller
fra den fra Høsten 1807 -- 10 fungerende interimistiske Regjerings-
kommission, som da befandtes i bemeldte Arkivs Værge, og se-
nere ere ikke de i Følgeskrivelsen paapegede Defekter, nemlig
Deliberations-Protokollerne Nr. 1 og 7, Registerne til samme Proto-
koller Nr. 2, 5, 6, 7, 8 og 9, Korrespondenceprotokollerne Litr.
B og C -- alt Kommissionens 1ste Kontor vedkommende -- samt
af 2det Kontors de manglende Registre til Korrespondenceproto-
kollerne Nr. 1, 2, 3 og 5, blevne supplerede.

   Et Udlaan i videnskabeligt Øjemed til Jernværksejer Ridder
Aall gjør disse Defekter dobbelt beklagelige for Øjeblikket, hvorfor
jeg giver mig den Frihed, tjenstligst at forhøre mig hos Hr. Kam-
merassessoren, som Arkivarius ved Statssekretariatet, om ingen
af ovenciterede manglende Protokoller siden i Mellemtiden have
ladet sig finde, i hvilket Fald de udbedes behageligen snarest
muligt oversendte til Rigsarkivet.

d.V,b.2,s.6      Jeg tillader mig ligeledes at bemærke, at ethvert Spoer, hvor-
efter disse vigtige Arkivalier muligens lade sig opdage, vilde
være af særdeles Værd for Arkivet.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE