HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
7de Juni 1841.
   For baade at vinde Orden i Arkivsagerne og Rum i Lokalerne,
bør, efter Undertegnedes Formening, en Kassation finde Sted af
den overordentlige Masse af forskjelligartede Bilag -- Beviser,
Qvitteringer, Ind- og Udbetalingsordrer o. a. desl. -- til Zahl-
kasse- Fogedkasse- Militærkassernes- og Told-Regnskaberne,
som nu opfylde Rigsarkivets bedste Lokaler, begravende i sine
Dynger det Opbevaringsværdige, saa dette stundom vanskeligen
kan findes og fremhentes. Denne Kassation bør dog kun finde
Sted, hvor Hovedregnskaber og General-Extracter findes, ligesom
den ogsaa neppe bør strække sig videre end til og med Aaret
1820, saaledes at alle Arkivalier fra de sidste 20 Aar altid op-
bevares.

   Undertegnede giver sig derfor den Frihed, at indstille oven
paapegede Bilagsdokumenter til de forskjellige Kasseregnskaber,
forsaavidt Tidsrummet til og med Aaret 1820 betræffer, til
Kassation.

TIL BISKOPEN I AKERSHUS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE